Износът за страната възлиза на 29.9 млрд.лв, а вносът на 49.5 млрд. лв.

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт, цитирани от finance.news.bg.
Статистиката обхваща периода от януари до декември 2008 година и е по цени FOB.

Общо търговията със стоки за страната по текущи цени възлиза на 79.4 млрд. лв.

В сравнение с предходната година увеличението на търговията е с 14.7%.
През годината най-активен е бил стокообменът през юни, юли и октомври.

През 2008 г. износът на стоки (по цени FOB) възлиза на 29.9 млрд. лв. и се увеличава с 13.3% спрямо предходната година.

Вносът на стоки (по цени CIF) възлиза на 49.5 млрд. лв., или с 15.7% повече от предходната година.

През 2008 година се запазва тенденцията на превишение на вноса над износа. Стойността на вноса на стоки е с почти 66% по-голяма от стойността на износа.

Последната година се различава от тенденцията на отчитане на по-голям стокообмен през последното тримесечие на годината.
Най-много стоки в стойностно изражение са изнесени през третото тримесечие на 2008 година (27.7% от годишния износ).

В същото време, най-много стоки в стойностно изражение са внесени през второто тримесечие на 2008 година (27.4% от годишния внос).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 19.7 млрд. лв. (с над 3 млрд. лв. повече в сравнение с 2007 година).

По цени FOB на износа и вноса, т.е. след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки отрицателното салдо възлиза на 17.3 млрд. лева. През всички месеци на 2008 г. външнотърговското салдо е отрицателно като най-голяма стойност се отчита през октомври и юни.

През 2008 година търговията на страната с трети страни отчита нарастване с 18.9% и достига до 33.4 млрд.лв. Износът (по цени FOB) се увеличава с 15% до 11.9 млрд. лв., а вносът (по цени CIF) с 21% до 21.5 млрд. лв. Основните търговски партньори на страната от групата на третите страни са Русия и Турция, които формират около 40% от общата търговия.

През 2008 година износът на страната с трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, не отбелязва съществени изменения във формираните дялове в сравнение с предходната година.

През 2008 година най-голямо нарастване на износа в стойностно изражение бележат секторите „Храни и живи животни" (с 110.8% спрямо предходната година), „Минерални горива, масла и подобни продукти" (с 28.3%), „Машини, оборудване и превозни средства" (с 33.7%). Износът на машини и оборудване, горива и масла и готови продукти формира над половината от българския износ през 2008 година.

Структурата на вноса през 2008 година се запазва близка до формираната от предходната година. Най-голям е делът на внесените стоки от групата "Минерални горива, масла и подобни продукти" (43% от общия внос), като секторът отчита увеличение с 28%. спрямо 2007 година.

Втората по значимост група при вноса е „Артикули, класифицирани главно според вида на материала", която регистрира нарастване с 15,7 %.