Определянето на такса битови отпадъци трябва да отговаря на общите изисквания и принципи за държавните и местни такси - покриване на разходи за предоставяне на услуга с определен единичен размер, а не квазиданък, обвързан с данъчната оценка на имота. Това заявяват от Българската стопанска камара в свое отворено писмо по повод намеренията на редица новоизбрани кметове да вдигнат ТБО - в някои случаи със 100%.

От БСК напомнят, че според Закона за местните данъци и такси ТБО трябва да покрива дейностите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци, като е включен и допълнителен компонент за поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места.

Освен това в Закона са определени и основите за определяне на размера на таксите - за събиране, транспортиране и третиране - количество битови отпадъци или брой ползватели на имота, а за поддържане чистотата на населените места - брой ползватели или площ на имота.

Запазват стойността на такса „Смет“ за 2020 г. в София

Запазват стойността на такса „Смет“ за 2020 г. в София

Дават 217, 166 644 млн. лева за чистотата на столицата

Въпреки че прилагането на тези принципи беше неколкократно отложено (последно за 2022 г.), обществото и заинтересованите страни имат своите разумни очаквания за стартиране на своевременна подготовка за поетапно прилагане на "количеството образувани отпадъци" като основа за определяне на ТБО, посочва се в позицията на Камарата.

От БСК посочват, че частта за поддръжка на местата за обществено ползване в населените места трябва да се изведе в отделна такса.

Такса смет - според площта на имотите

Такса смет - според площта на имотите

При условие, че едно семейство живее в панелка от 80 кв.м в „Люлин", то ще се бръкне с около 300 лв.

От Българската стопанска камара категорично се обявяват против увеличаването на таксата преди приемането на количеството битови отпадъци като база за определянето ѝ. Те настояват за отделяне от ТБО на компонентната за поддържането на местата за обществено ползване, както и за въвеждане на допълнителни мерки за ефективно разделно събиране на битовите отпадъци.

Сред исканията на БСК е и незабавното въвеждане на Националната информационна система за отпадъците, тъй като според тях това ще улесни работодателите и общините при електронното събиране на данни за отпадъците и по-доброто им управление.

От Камарата са на мнение и че трябва да се предприемат стъпки за децентрализация на публичните финанси.

ЕК ни размаха пръст заради отлагането на принципа "замърсителят плаща"

ЕК ни размаха пръст заради отлагането на принципа "замърсителят плаща"

Законът за местните данъци и такси - приет 2015 г., отлаган до 2022 г.