Когато човек чете информацията на БНБ за състоянието на банковия сектор остава с впечатлението, че независимо от тежката икономическа ситуация, той успява да намери начини да запази положителния финансов резултат. А това при свити бизнеси, което предполага намалени обеми на разплащанията и при пренебрежимо малки лихвени маржове е изключително трудна задача. Още повече, че нетните приходи от лихви допълнително са свити заради удълженото действие на мораториумите (отлагане на плащанията по главниците и/или лихвите по кредитите).

Ето какво пише БНБ за декемврийските и годишните резултати на банковия сектор:

"Печалбата на банковата система към 31 декември 2020 г. възлиза на 815 млн. лв., с 860 млн. лв. (51.4%) по-малко от отчетената в края на декември 2019 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на декември 2020 г. са 876 млн. лв., с 445 млн. лв. (103.4%) повече от отчетените година по-рано."

Разбираме, че макар и силно намалена заради по-високите разходи по обезценка на кредите (по-популярни като провизии), банковият сектор приключва 2020-а на печалба. И това е вярно. Онова, което обаче не казва БНБ, но може да се види при сравняване на месечните данни, които тя публикува е, че през последния месец на 2020-а - декември, банковият сектор е работил на загуба.

Според БНБ печалбата на банковия сектор за единадесетте месеца на 2020-а е 866 млн. лева а за дванадесетте месеца, както вече цитирахме БНБ, е 815 млн. лева, което означава загуба за последния месец на годината от 51 млн. лева.

Какви са причините за отрицателния декемврийски финансов резултат. Напълно логично свиване с близо 15% на декемврийския ръст (в сравнение с този през 2019) на общите нетни приходи на банките и рязко увеличение с близо 9 пъти на декемврийския ръст на разходите за провизии. Впрочем завишаването на тези разходи е още едно доказателство за предпазливата политика по отношение на кредитния ръст, която води българският банков сектор като цяло.

Защо обаче се захващаме с някаква месечна загуба след като годишния финансов резултат на банковия сектор е печалба, а показателите му за ликвидност постоянно нарастват, както и депозитите на гражданите и на фирмите? С други думи налице са всички признаци за стабилност. Да така е.

В момента банковият ни сектор е стабилен и то в условията на крайно неблагоприятна икономическа конюнктура. Стабилен, но нерентабилен. А последното е важно, защото печалбата е почти единственият източник на българските банки, за покриване на разходите за обезценки на проблемни вземания. Тези разходи минимизират опасността банките да понесат големи и дори критични за съществуването им загуби, от увеличаване на броя на необслужваните кредити. А такова нарастване се очаква с изтичането на мораториума при продължаваща пандемия. Затова тези разходи трябва да се правят в максимално възможния размер. Но в същото време, ако банките излязат на загуба с нея, се намалява капиталът им. Те се декапитализират, което също е заплаха за стабилността им и сигурността на вложителите им.

В такава ситуация банките с големи капиталови излишъци могат по-продължително време да издържат на конюнктурния натиск, въпреки, че загубите, ако са постоянни, ще ударят по репутацията им. Другите, които не разполагат с капиталов излишък ще трябва да попълнят загубите си с привличане на допълнителни средства от акционерите си, което в сегашната ситуация граничи с "Мисията невъзможна". Затова ще е хубаво, ако отчетената за декември загуба е епизодична. Ако обаче тя започне да се повтаря през първите няколко месеца на 2021-а, ситуацията вече ще стане сериозна и ще изисква доста решителни бизнес мерки от страна на банковия мениджмънт.