Ден след като омбудсманът Мая Манолова поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да намали цената на водата, председателят на КЕВР Иван Иванов отговори, че Регулаторът работи балансирано, безпристрастно и прозрачно.

Омбудсманът Мая Манолова поиска от КЕВР да намали цената на водата

Омбудсманът Мая Манолова поиска от КЕВР да намали цената на водата

В Ямбол цената не трябва да скача, но там поскъпва с 20%

След като изрежда как законодателството определя рамката на новите цени на водата и не може да направи изключение за който и да е ВиК оператор, председателят на КЕВР Иван Иванов обяснява, че регионалният министър осъществява държавната политика в този отрасъл.
"В тази връзка предложения за законодателни промени следва да бъдат отправени към компетентната за това институция, за да се постигнат исканите от Омбудсмана на Република България цели", пишат от КЕВР.

С изключителна любезност и двукратно изреждане на законосъобразността на своята дейност и публичност, от Регулатора отговарят на Омбудсмана, че са готови за диалог.

БСП излиза на протест срещу поскъпването на водата

БСП излиза на протест срещу поскъпването на водата

На заседанието на КЕВР представителят на БСП няма да участва

"В областта на регулирането на сектор ВиК услуги основна цел на Комисията е постигането на устойчиво развитие и повишаване на качеството на услугите при гарантиране правата на всички потребители", се казва в писмото на Иванов до Манолова за поскъпването на водата през 2018 г.

Иванов е изпратил копие от становището си и до министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Стилът на обяснението на председателя на КЕВР е следният: "от Указанията за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода "горна граница на цени" за регулаторния период 2017-2021 г. (Указания НРЦВКУ), и направените от Вас устни изказвания, бихме искали да Ви информираме за следното: Напълно споделяме изказаните от Вас притеснения относно жалбите на потребители в различни населени места срещу повишението на цените на ВиК услугите".

По-скъпата вода - заради регулаторната петилетка на ВиК операторите

По-скъпата вода - заради регулаторната петилетка на ВиК операторите

По-скъпата вода в област Ямбол - заради новата пречиствателна станция

Според Иван Иванов не било вярно, че "законът дава и възможност за изключения, т.е. въпросният ВиК оператор да съобрази цената на водата на територията на областта с вида водоснабдяване".

"Съществувалата до 2015 г. редакция на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ даваше възможност ВиК операторите да представят за утвърждаване от комисията цени на ВиК услуги в зависимост от потребяваното количество вода и технологията на добиване и доставяне на водата. След измененията в ДВ, бр. 58 от 2015 г., тази възможност е премахната", обяснява председателят на КЕВР.

Жителите на пет села протестират срещу поскъпването на водата

Жителите на пет села протестират срещу поскъпването на водата

Хората сами полагали тръбите, а сега искат рекордни цени за водоподаване

Той цитира новата алинея 2 на чл. 14 на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ), където се спазвал принципът за единни цени.

"За съжаление законодателят не предвиди възможност за плавно или поетапно въвеждане на принципа на единна цена на ВиК услугите в границите на обособената територия. КЕВР спазва и прилага нормативните изисквания", оправдава се Иванов. Той насочва вниманието на Манолова към "институциите които са предложили и одобрили цитираната нормативна поправка".

В писмото на Иван Иванов се казва, че новите наредби за ВиК, приети от МС през 2016 г. целят да се постигнат целите в Стратегия за развитие на отрасъл ВиК, одобрена с решение на Министерски съвет № 269 от 07 май 2014 г. Той защитава петилетните планове на ВиК дружествата и се позовава на поетите ангажименти от държавата към Европейската Комисия за развитие на ВиК сектора.

Именно съдът е органът, който определя дали ще бъде уважена дадена жалба, и дали ще бъде образувано съдебно производство, пише Иванов.

От КЕВР напомнят, че "към момента ВиК секторът е единственият комунален сектор, в който са одобрени и се прилагат единни Общи условия на всички дружества в цялата държава". Иванов отчита и приноса на Омбудсмана към решаването на този процес.

В норма е питейната вода в Златоград, но да не се ползват кладенците

В норма е питейната вода в Златоград, но да не се ползват кладенците

Река Върбица е мътна

Председателят на КЕВР припомня, че преди приемането на новите цени е имало обсъждания, на които е канен и общественият защитник. "Представител на Омбудсмана се е отзовал и е взел участие само в проведеното на 03.02.2017 г. обществено обсъждане за "Софийска вода" АД, но не се отзовал на нито едно от останалите 15 обществени обсъждания, нито е представил свое становище в законоустановения 14-дневен срок след тяхното провеждане", се казва в писмото от КЕВР.

Относно процента инфлация, който КЕВР влага във формулата за изчисление на поскъпването на водата, от Регулатора отговарят, че той е посочен на страницата на КЕВР.

Уран и алфа активност в питейната вода на благоевградско село

Уран и алфа активност в питейната вода на благоевградско село

Замърсяването било заради разлики в нормите за качеството на водата у нас и в ЕС

"Бихме искали да Ви напомним също така, че указанията за новия регулаторен период 2017-2021 г. бяха приети от Комисията след проведена процедура по обществено обсъждане.

Относно обвинението от Омбудсмана, че КЕВР е взел за основа по-високи данни на НСИ, от Регулатора отговарят, че информация за разполагаем средно-месечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2016 г. от изследване "Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC" е предоставена от НСИ с писмо с вх. № В-04-00-56 от 08.11.2017 г.