Министерството на образованието очаква в рамките на следващата календарна година да успее да постави на нови основи развитието на професионалното образование. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на образованието Мариета Георгиева по време на семинар за журналисти в Старосел.

Тя посочи, че по отношение на професионалното образование и обучение предстои сериозна промяна, свързана със съществено изменение на списъка на професиите. Това е тема, по която работим съвместно с почти всички министерства, работодатели и социални партньори, тъй като касае не само училищното образование, а и професионалната квалификация на възрастните, включително ученето през целия живот, подчерта Георгиева.

Тя посочи, че предстои да започне изпълнението на промяната в Закона за професионалното образование и обучение, като са почти финализирани текстовете, които ще бъдат променени.

Предвижда се в списъка с професиите да отпаднат специалности, като се изключат от списъка професии, които вече нямат приложимост, а се предвидят такива с поглед към бъдещето и които са търсени на пазара на труда. Идеята е така да се даде възможност подготовката на бъдещите специалисти да бъде още по-широкопрофилна. Това ще бъде подплатено с цялостна преработка на стандартите за обучение по професиите, които ще са комплектовани със съответните инструменти за изпитване, учебни програми и планове. Цялата дейност ще се извършва съвместно с участието на представители на образователните институции, бизнеса, висшите училища и работодателските и синдикалните организации.

Бизнесът търси по-тесни връзки с българското образование

Бизнесът търси по-тесни връзки с българското образование

Предлагат редица мерки на среща с министъра на образованието и науката

Очакваме да подредим системата по един нов и добър начин, който да осигури необходимите специалисти, които да отговорят на предизвикателствата на новите технологии и развитието на икономиката като цяло, обобщи Георгиева.

Предвид нуждите на пазара на труда друга част от промените включват възможности за кратки обучения и гъвкави програми. Предвижда се възможност за провеждане на сертифицирано обучение на ниво единица резултат от ученето - съвкупност от конкретни знания, умения и компетентности, които позволяват да бъдат натрупвани и трансферирани между отделните професии.

Кабинетът одобри общия регистър на удостоверенията за професионална квалификация

Кабинетът одобри общия регистър на удостоверенията за професионална квалификация

Той ще бъде изграден от Националния център за информация и документация към МОН

Заложени са и някои промени, свързани с предотвратяване на вече установени проблеми по отношение на дуалното обучение, както и на затруднения, които в момента законът създава за функционирането на центровете за професионално обучение.

Промяната върви паралелно със създаване във всяка област в страната на центрове за високи постижения в професионалното образование. Идеята е да се съберат всички заинтересовани страни, за да може да се осигури такава квалификация на младите хора за професионално образование, която да доведе до качествена промяна в работната сила по отношение на нейната квалификация.

В рамките на програма "Образование" стартира проект за модернизация на професионалното образование, който ще подкрепи финансово цялата реформа.

Зам. просветният министър допълни, че до няколко месеца работна група ще създаде стандарт за качество в училищното образование, който да е солидна основа за гаранция на резултатите от обучението.

Този стандарт ще има своите специфики както за ранното детско развитие, така и за професионалното образование. Той ще бъде коплектован с наръчници, инструкции и други полезни материали за училищата и детските градини, така че чрез тези инструменти те да могат сами да съпоставят постигнатите резултати, за да откриват сферите, в които трябва да направят подобрения.

Във връзка с качеството се работи и по още едно направление - квалификацията на учители, директори, педагогически специалисти. Работна група преглежда съществуващата нормативна наредба и ще бъдат предложени промени, които да гарантират стойностна въвеждаща и продължаваща квалификация.

С втора дата за малка матура МОН дава втори шанс на седмокласниците при здравословен проблем

С втора дата за малка матура МОН дава втори шанс на седмокласниците при здравословен проблем

Мисли се и за повишителен за големите матури, за да се кандидатства за университет