Холограмни стикери ще удостоверяват валидността на дипломите за висше образование.

Това предвиждат приетите от правителството промени в наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издадени от висшите учебни заведения.

Всички дипломи и дубликати на дипломи за завършено висше образование, издадени след 1 юни 2009 г. трябва да са със съответния холограмен стикер. Без него няма да бъдат признавани за валидни.

Изискването не важи за издадените дипломи до края на май тази година. Холограмните стикери ще се предоставят на висшите училища от МОН, ако обучението е проведено в съответствие със Закона за висшето образование и държавните изисквания.

С новите текстове в наредбата се отменя образователно-квалификационната степен „специалист по...". Наредбата се съобразява с двата вида степен бакалавър - „професионален бакалавър по..." и „бакалавър".