Всички постъпили през последните месеци сигнали за проблеми на пазара на търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени са събрани заедно и се разглеждат от Комисията за защита на конкуренцията.

Образувано е производството за извършване на секторен анализ на електроенергийния пазар и всички твърдения се проучват, като целта е да се види дали има основания за самосезиране.

Това уверяват от Комисията в отговор на твърденията на роботодателите, че тя е отказала да разгледа сигналите. В изявлението си КЗК обяснява и законовите й функции, правомощия и компетентност, която тя има и в които не влизат такива по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Работодатели сезират КЗК и ЕК за нарушения в българската енергетика

Работодатели сезират КЗК и ЕК за нарушения в българската енергетика

Съмняват се в картелно споразумени на участници на енергийния пазар

"Недопустимо е вменяването на задължения и отговорности на КЗК, които са от компетентността на други държавни органи или органи на съдебната власт", заявяват от КЗК. От Комисията уточняват, че манипулирането на пазара за търговия на едро с електроенергия представлява нарушение на Регламент (ЕС) № 1227/2011г., който предвижда реда за наблюдение на търговията на едро и за разкриване на такива практики, и тяхното санкциониране. Съгласно този регламент, КЗК си сътрудничи и с енергийния регулатор в лицето на КЕВР и дори са започнали изготвянето на правила за сътрудничество и обмен на информация.

От Комисията уточняват и че във връзка именно с изпълнението на своите правомощия е изпратила въпросници и до подателите на сигналите за манипулация на пазара на ток, за да може да се събере информация за състоянието на конкурентната среда. Комисията е изискала информация и данни от над субекта, в това число и от участници на пазара (производители, търговци, БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и др.), компетентни държавни органи и браншови организации."Изискването на информация не следва да се интерпретира като прехвърляне на част от функциите на КЗК върху други лица, а като задължение за тяхното съдействие на Комисията при изпълнение на правомощията ѝ по ЗЗК."

В момента цялата информация се анализира.

Работодателите внесоха сигнал за картел в енергетиката

Работодателите внесоха сигнал за картел в енергетиката

Сигналът е внесен в КЗК

От Комисията за защита на конкуренцията заявяват и че картелите са тайни договорки, чието разкриване е изключително трудно и затова имат правомощията да правят проверки на място. За да бъдат такива проверки ефективни обаче, те трябва да бъдат внезапни и изненадващи за проверяваните предприятия. "В този смисъл разгласяването в публичното пространство на сигналите, с които Комисията е сезирана, възпрепятства ефективното упражняване на правомощията ѝ за разкриване на тайни споразумения, които ограничават конкуренцията", заявяват от КЗК.

Припомняме, за последните няколко месеца избухнаха няколко скандала около НЕК, най-вече покрай обвиненията от страна на работодателите за манипулирани от страна на НЕК цени на тока. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев дори заяви, че има всички признаци на организирана престъпна група.

В открито писмо до премиера Борисов, вицепремиера Дончев и министър Теменужка Петкова от АОБР настояха за проверка в Националната електрическа компания (НЕК), трите енергоразпределителни дружества (ЕРП), Комисията и за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като да установи причините, довели до преждевременното изчерпване на квотно предвидената електроенергия за регулиран пазар.

Представители на четирите работодателски организации в лицето на АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ внесоха сигнал в Комисията за защита на конкуренцията.

Работодателите скочиха срещу Комисията за защита на конкуренцията

Работодателите скочиха срещу Комисията за защита на конкуренцията

АОРБ заявява, че ще сигнализира Европейската комисия за отговора на КЗК

КЗК уверява днес обществеността, че след цялостна оценка на конкурентните процеси, Комисията ще направи изводи за състоянието на конкурентната среда, ще предложи подходящи мерки за подобряването ѝ и ще упражни предвидените в закона правомощия. При наличие на индикации за нарушения на антитръстовите правила, въз основа на доказателства, събрани по законоустановения ред, Комисията ще се самосезира за установяване на евентуално извършени нарушения по чл. 15 (забранени споразумения) и чл. 21 (злоупотреба с монополно или господстващо положение) на ЗЗК от страна на конкретни предприятия, участници на електроенергийния пазар.