Европейският банков орган (ЕБО) се готви да либерализира прилагането на Международен стандарт за финансова отчетност 9 (МСФО9), който разписва правилата за класифициране и провизиране на банкови кредити. Респективно Българска народна банка обяви на 24 март, че в духа на действията на ЕБО също подготвя такива и в скоро време, ще приложи по-облекчени условия за третиране на заемите, които българските банки отпускат на граждани и фирми.

Облекчаването на условията за класифициране и провизиране на заемите е може би най-важната и съществена за банките регулативна мярка, която ще им позволи да увеличат кредитирането при предоставяне на по-облекчени условия за клиентите, без това да нанася щети на капитала им и на финансовите им резултати.

До момента, според МСФО 9, всеки кредит, който се предоставя на клиент с проблемна финансова стабилност - нередовни или понижаващи се приходи, нестабилни пазари или непостоянна работа и други, се смяташе за рисков и банките бяха длъжни да правят по него разходи за провизии още при самото му отпускане. Същото правило важеше и за напълно редовни като обслужване заеми в случай, че финансовите показатели на вложителите се влошат.

Задължително провизии се заделяха при всяко преструктуриране на кредит - удължаване или отлагане на срокове за плащане. Разходите на банките за провизии по заеми с просрочие над 90 дни възлизаха на 100% от остатъчния размер на дължимия кредит.

Всички тези правила на МСФО 9 в сегашните условия, когато заради вируса много фирми принудително затварят или ограничават производството си и много граждани губят част от доходите си, заплашват банките от сериозна декапитализация с всички произтичащи от това негативни последици. Допълнителна тежест в това отношения са поредицата правителствени и законодателни решения за отлагане, а в някой страни дори и за спиране на плащания по кредитни задължения, както и за ограничаване на правата за принудително събиране на вземанията.

Предвид цялата описана дотук ситуация ЕБО обявява, че в скоро време ще въведе конкретни мерки, които ще освободят банките от необходимостта да правят разходи за провизии по заеми на клиенти с влошено финансово състояние заради кризата породена от епидемията от коронавирус, както и за предоговорени поради същите причини заеми.

Облекчени правила ще има и за заемите, при които плащането е разсрочено или отложено във връзка с кризата от епидемията. Ще се либерализират и изискванията за провизиране на заеми с просрочие до 90 и над 90 дни.

ЕБО подчертава, че банките трябва да имат внимателен индивидуален подход при оценката на всеки кредит, но така или иначе облекчаването на режима, ще свали огромно бреме от гърба на кредитните институции и ще им позволи да облекчат условията за кредитиране.

Доколкото ЕБО е европейския орган, който създава банковите регулации, които Европейския банков надзор и банковите надзори на страните от ЕС извън Еврозоната, прилагат, е нормално БНБ да излезе с конкретни правила по отношение на третирането на МСФО 9 за класификация и провизиране на кредитите, едва след като ги получи като насоки от ЕБО. Другата възможност е БНБ да разработи свои критерии въз основа на сегашната декларация на Европейския банков орган.

Във всеки случай това предстои да бъде направено и ще разшири възможностите на банките да подпомогнат своите клиенти в условията на криза.