През април общият показател на бизнес климата се повишава с 1.9 пункта в сравнение с март. Това показват данни на националния статистически институт. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато в търговията на дребно показателят запазва приблизително равнището си от предходния месец.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 2 пункта в резултат на по-оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца също се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износа през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 38.3 и 33% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността са очаква те да останат непроменени през следващите три месеца.

Не достигат не кадри, а достойни заплати

Не достигат не кадри, а достойни заплати

Недостигът е само за нискоквалифицирана работна ръка, обясняват от "Солидарна България"

През април съставният показател "бизнес климат в строителството" се увеличава с 1.3 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца също остават благоприятни.

Факторите "несигурна икономическа среда", "недостиг на работна сила" и "конкуренция в бранша" продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса.

Не се очакват промени в продажните цени в строителството през следващото тримесечие.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" остава приблизително на нивото си от март. Оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията и прогнозите им за развитието на техния бизнес през следващите шест месеца остават благоприятни. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

Работодателите вече могат да наемат работна ръка от Молдова

Работодателите вече могат да наемат работна ръка от Молдова

От днес може да се подават документи в бюрата по труда

Най-сериозните затруднения за бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното им влияние.

По отношение на продажните цени търговците предвиждат известно увеличение, макар преобладаващите очаквания да са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През този месец съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 3.4 пункта в резултат на подобрените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-оптимистични са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията.

Относно продажните цени в сектора на услугите се очаква те да останат без промяна през следващите три месеца.

Безработни се преквалифицират според нуждите на туризма

Безработни се преквалифицират според нуждите на туризма

Заради недостига на кадри броят на чуждестранните работници се е удвоил