При фаза на спад (рецесия, криза) на бизнес цикъла на българската икономика увеличаването на нивата на МРЗ води до повишаване на безработицата. За това предупреждават от Българската стопанска камара по повод дебатите от последните месеци за промяна на минималната работна заплата.

В момента, а и в средносрочен период, българската икономика навлиза в период на спад. БВП е под потенциала си и дори се наблюдават положителни тенденции. Това се дължи в голяма степен на изтласкване, базирано върху бюджетен дефицит, а не на жизнеспособност на икономиката. НСИ е отчел едва 0.4% растеж на БВП за трето тримесечие на 2021 г. при средно 3.9% за ЕС (НСИ, 2021), припомнят от камарата.

Иван Нейков не изключва да атакуват новия размер на минималната заплата

Иван Нейков не изключва да атакуват новия размер на минималната заплата

И работодателите, и синдикатите правят така, че в края държавата решава за МРЗ

В тази ситуация на низходяща фаза за бизнес цикъла на българската икономика едно прекомерно увеличение на МРЗ ще доведе до увеличение на безработицата, предупреждава Българската стопанска камара.

Позицията на УС на БСК, че:

  1. МРЗ е функция на ефекта (ползите) от положения труд. Основен фактор за нейното повишаване следва да бъде нарастването на производителността на труда в съответните отрасли, измерена чрез показателя брутна добавена стойност на един зает.
  2. МРЗ не може и не трябва да служи за решаване на социалните проблеми в обществото, вкл. на тези за бедността и социалното изключване.
  3. Решенията за актуализация на МРЗ не трябва да се вземат под натиск, а след сериозна оценка на въздействието.
  4. В дългосрочен план, повишаването на трудовите възнаграждения изисква ускоряване на инвестициите в сектори с висока добавена стойност, нарастваща производителност на труда, технологично обновяване и иновации, решителни промени на системата на образованието и професионалното обучение.
Кузман Илиев: Увеличението на МРЗ и на социалните плащания засилват инфлацията

Кузман Илиев: Увеличението на МРЗ и на социалните плащания засилват инфлацията

Всички обсъждани алтернативи като газ от Дунава са фантасмагории