Правителството се запозна на днешното си редовно заседание с отчет за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за периода до 30 юни 2013 г.

Бюджетно салдо по КФП на касова основа за първото полугодие е отрицателно в размер на 7,6 млн. лв. и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 104,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 112,4 млн. лева.

Независимо от ниския размер на дефицита към 30 юни, тенденциите в частта на данъчните приходи са негативни и очертават сериозно неизпълнение на разчетите към ЗДБРБ за 2013 г., сочи анализът.

За ниския дефицит допринася основно традиционното сезонно изместване на част от разходите във втората половина на годината, докато от страна на приходите, след пика на данъчната кампания през април и значителните приходи с еднократен за годината ефект (дивиденти за държавата от държавни предприятия, вноска от БНБ и др.), изпълнението на разчетите е 46,3% от планираните за годината.

Изпълнението на данъчните приходи за полугодието представлява 46,8% от заложените със ЗДБРБ и изостава спрямо същия период на предходната година с 2,1 п.п., когато е било 48,9 процента.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 30.06.2013 г. възлизат на 14 173,0 млн. лв., което е 44,7% от годишния разчет.

Просрочените задължения и изчерпаните законови резерви в резултат на одобрени извънредни разходи с постановления на Министерския съвет през първите пет месеца на годината, оказват сериозен натиск върху изпълнението на разходната част на бюджета.
Липсата на гъвкавост по отношение на разходите не позволява чрез компенсиращи мерки в разходите да бъде посрещнат натискът върху бюджетната позиция от очертаващото се неизпълнение на приходите.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за първото полугодие на 2013 г. от централния бюджет, възлиза на 533,4 млн. лв., което е в съответствие с Регламент 1150/2000.

Фискалният резерв към 30.06.2013 г. е в размер на 5,8 млрд. лева.