Хроничните незаразни болести, които причиняват смърт и намалена работоспособност, са основното предизвикателство за здравето на гражданите.
Това е един от изводите в одобрения от правителството годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите, съобщиха от Министерския съвет.

Най-много вредят на българите болестите на органите на кръвообръщението, в т.ч. мозъчно-съдовата болест и злокачествените заболявания. Те формират и най-големия дял от т. нар. предотвратима смъртност. От нея ежегодно си отиват над 20 000 души в страната.

Д-р Ненков: Влиятелна група в МЗ гледа на пациентите "като на 200 лева"

Д-р Ненков: Влиятелна група в МЗ гледа на пациентите "като на 200 лева"

Само 10% от операциите в България са безкръвни

В доклада се отбелязва, че прилагането на целенасочени политики по отношение на тези основни групи заболявания може да доведе до значителни подобрения на индивидуалното и общественото здраве. Основна характеристика на тези болести е пряката им обвързаност и влияние от факторите на външната среда и начина на живот.

Докладът анализира здравното състояние на гражданите през 2016 г., извършените дейности и разходваните средства за изпълнение на основните цели и задачи в областта на здравеопазването.

МЗ проверява дали забавяне на документи е причинило смъртта на пациент

МЗ проверява дали забавяне на документи е причинило смъртта на пациент

От агенция "Медицинския одит" проверяват работата на Фонда за лечение в чужбина

Направен е анализ на основните показатели за здравното състояние на населението и факторите, произтичащи от демографското състояние, социално-икономическите условия, околната и трудова среда, както и начина на живот.

Опасно замърсен въздух над София и днес

Опасно замърсен въздух над София и днес

При норма от 50 mg/m3 за 24 часа, се очакват 51-100 mg/m3

Годишният доклад за здравето на нацията разглежда изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 за 2016 г. Подробно е представено въвеждането на Национална здравна карта със задължителен характер и свързания с нея механизъм за селективен подбор от страна на Здравната каса на лечебни заведения, с които публичният фонд сключва договори.

Недоумиците на управляващите са вредни, скочи пациентска организация

Недоумиците на управляващите са вредни, скочи пациентска организация

Конфедерация "Защита на здравето" иска касови бележки за здравноосигурените

Анализирано е преструктурирането на основния пакет здравни дейности, заплащан от бюджета на НЗОК, с разширяването на дейностите в областта на промоцията и профилактиката на заболяванията, извеждане на болнични дейности за извършване в амбулаторни условия, създаване на условия за развитие на дейности по продължително лечение и въвеждане на изисквания за осигуряване на комплексна диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на определени категории заболявания.

В документа са представени интегрираните здравно-социални услуги за деца и възрастни, които да се осъществяват от лечебни заведения, отчитат от МС. Показани са и промените в регулацията на лекарствения сектор, които доведоха до подобрено ценообразуване, договаряне на отстъпки и въвеждане на оценка на здравните технологии.

Според доклада, данните за здравното състояние на населението като цяло показват трайни подобрения, свързани с намаляване на смъртността и заболеваемостта, особено в младите възрастови групи.

Макар че страната ни все още изостава в сравнителен план по много от средноевропейските показатели, се установяват обективно отчетени тенденции за динамичното подобрение на показателите.

Резултатите от дейностите по Националната здравна стратегия 2020 през първата година от нейното действие са положителни, отчитат в Доклада. Поставените цели и формулираните приоритети и политики съответстват на идентифицираните предизвикателства пред здравето на гражданите, пише в документа за здравето на нацията.