Поскъпнали са прегледите при лекар специалист, но от касата не са увеличили броя на направленията за извънболнична помощ. Това става ясно от писмо от НЗОК, което е в отговор на писмо от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).

В писмо от Националната здравноосигурителна каса обясняват, че намалените направления за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) са според приетия от 1 април 2017 година Национален рамков договор. Това става ясно от писмото от НЗОК.

С подписването на НРД за медицинските дейности за 2017 г. бяха увеличени цените на основните дейности в СИМП, в т.ч. и на първичните консултативни прегледи, считано от 01.04.2017 г., пишат от НЗОК. С подписването на Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности за 2017 г. бяха увеличени цените на основните дейности в специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП), в т.ч. и на първичните консултативни прегледи, считано от 01.04.2017 г., пишат от касата.

На личните лекари са определени допълнително направления за лекар специалист по "Акушерство и гинекология" за жени, навършващи 30 години през календарната година, за гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитонамазка, като част от промяната в алгоритъма на профилактика на здравноосигурени на възраст над 18 години.

С остатъка са определени дейности за остри случаи, като при общопрактикуващите лекари (ОПЛ) разпределението е извършено съобразно пациентската им листа, а при изпълнителите на специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) - съобразно броя на отчетените и заплатени първични посещения и физиотерапевтични курсове през предходните три месеца, пишат от Здравната каса.

От касата обясняват, че в писмото до тях се иска коментар за начина на разпределение на регулативните стандарти за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) и за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), както и възникналата дискусия за броя на специализираните медицински дейности (СМД) през първо и второ тримесечие на 2017 г.

В отговор от касата обясняват, че разпределението на направленията става по разписани стандарти, приети от Надзорния съвет на Здравната каса. "Правила за условията и реда за утвърждаване от НЗОК за всяка РЗОК и за всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ на броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични дейности".

Тези правила са променени и допълнени с подписването на Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности за 2017 г. Промяната е съгласувана с Българския лекарски съюз и влизат в сила от 01.04.2017 г., уверяват от НЗОК.

От новите Правила и заложени обеми дейности за първото тримесечие на 2017 година от Здравната каса са утвърдили броя на специализираната медицинска дейност (СМД) и за медико-диагностичната дейност (МДД) на изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ.

За първото тримесечие на 2017 г. на първо място са обезпечени дейностите по профилактиката и диспансерното наблюдение на тези групи от населението, които се нуждаят от специални грижи, уверяват от НЗОК.

Преди разпределението на дейностите в регулация (направленията за консултация с лекар специалист) са приспаднати дейностите извън регулация, ЛКК, физиотерапия и високо-специалиализираните дейности за тримесечието.

В писмото от здравната каса се позовават на анализ на усвояването на здравноосигурителните плащания за първото тримесечие на 2017 г. Според него, прогнозното изпълнение на бюджета за здравноосигурителни плащания за СИМП и МДД за първото тримесечие на 2017 г. е по-ниско от месечното разпределение и предвидените обеми дейности.

В тази връзка, въпреки увеличените цени на дейностите в СИМП, при определянето на броя СМД и стойността на МДД за второто тримесечие на 2017 г. са заложени същият брой направления за лекар специалист като първото тримесечие на 2017 г. и малко по-висока стойност за медико-диагностични дейности в сравнение с първото тримесечие.

С решение на НС на НЗОК е утвърден броят СМД и стойността за МДД за второто тримесечие на 2017 г., както следва

На първо място са обезпечени дейностите по профилактиката и диспансерното наблюдение на тези групи от населението, които се нуждаят от специални грижи съобразно регистрите и Наредба №8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

С остатъка са определени дейности за остри случаи, като при личните лекари разпределението е станало съобразно пациентската им листа, а при изпълнителите на СИМП - съобразно броя на отчетените и заплатени първични посещения и физиотерапевтични курсове през предходните три месеца.