Министърът на околната среда и водите Нено Димов разпореди Главната дирекция "Оперативна програма околна среда" да предприе действия за ускоряване на изпълнението по оперативната програма. Това се налагало с цел да се ограничи потенциалния риск от загуба на средства по програмата за периода 2014-2020 г.

Според Димов най-сериозните проблеми идват от подаването на проекти, които не отговарят на условията за кандидатстване, както и такива неприключили процедури по Закона за устройство на територията. По този начин се бавело изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Проблемни се оказвали и многобройните обжалвания на обществени поръчки по вече сключени договори.

Всичко това поставяло под риск усвояването на 168 млн. евро от фондовете на ЕС. От тях 78 млн. евро са заради непостигане на целите за сертификация на разходите и 90 млн. евро - за непостигане на физическите и финансовите междинни цели от рамката за изпълнение на програмата до края на 2018 г.

За да се ограничи рискът от загуба на средства, ще се организират консултации с бенефициентите и ще се следи подготовката на проектните предложения. Внимание ще се обърне и на директните бенефициенти, които трябва да стартират процедурите по избор на изпълнители възможно най-скоро, още преди подписване на самите договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.