Европейската Комисия (ЕК) представи всеобхватен подход за по-добра защита на хората и околната среда от азбеста и за пълното му премахване в бъдеще. От ЕК напомнят, че азбестът е канцерогенно вещество, което все още присъства в много сгради.

Въпреки че всички форми на азбест са забранени в ЕС от 2005 г. насам, но в по-старите сгради продължава да съществува. Той представлява заплаха за здравето, особено когато съдържащи азбест материали се рушат и влакната се отделят и вдишват. 78 % от професионалните ракови заболявания, признати в държавите членки, са свързани с азбеста.

Именно по тази причина ЕК изтъква, че е изключително важно да се премахнат рисковете за здравето от азбеста. Една от предлаганите мерки е санирането на сгради. Проблемът при нея обаче е, че ще се увеличат и рисковете от експозиция на азбест, по-специално за строителните работници.

За да защити хората от експозицията на азбест и да предотврати рисковете за бъдещите поколения, ЕК предприема всеобхватен подход в областта на общественото здраве за:

- По-добра подкрепа за страдащите от заболявания, свързани с азбеста.

- Консултация за свързани с азбеста заболявания.

- По-добра защита на работниците.

- Стартиране на кампания за повишаване на осведомеността относно безопасното отстраняване на азбеста.

- Гарантиране на безопасното обезвреждане на азбеста и нулево замърсяване.

Европейската Комисия призова всички институции на ЕС, държавите членки, социалните партньори и други заинтересовани страни да ускорят действията за окончателното премахване на азбеста в ЕС за сегашните и бъдещите поколения.

Предложението на Комисията за изменение на Директивата относно експозицията на азбест по време на работа ще бъде обсъдено от Европейския парламент. След като директивата бъде приета, държавите членки ще разполагат с две години за транспонирането ѝ в националните законодателства.