За актуалното състояние на Национална компания Железопътна инфраструктура, която управлява оборот от над 300 млн. лв. годишно, разговаряме с финансовия директор на дружеството Джоанна Димитрова

Какво показват последните актуални данни за финансовото състояние на НКЖИ?
Данните към първото полугодие показват изключително добра финансова стабилност, която се изразява в повишаване на приходите и понижаване на разходите. Така загубата спрямо съответния период на миналата година е намалена от 14.505 млн. на 9.936 млн. лв.
Това за нас е показателно, че с дейностите, които извършваме и услугите, които предлагаме, наред с направената оптимизация по отношение на ремонтните дейности, ние постигаме подобрение на резултатите.
Положителното е, че се увеличават вземанията от контрагенти, като към края на юли те са 123 млн. лева при 104 млн. лева в края на 2012 година. 90% от тези приходи идват от инфраструктурни такси, а останалото от управление на собствеността и разпореждане с неоперативните активи.
Това увеличение с близо 20 млн. лв. показва един нов етап в развитието и управлението на финансовите потоци. Ние постигнахме това, като вкарахме в релси процесите, като спряхме да извършваме различни частични и дребни ремонти на парче и започнахме да работим в мащаб, като ремонтираме цели участъци.

Как влияе пазарната конюнктура върху НКЖИ?
Не може да се каже, че тя влияе зле, но бихме искали да очакваме повече. Имаме сравнително стабилен пазар, не се наблюдава някакъв сериозен спад в инфраструктурните такси. Очакваме, разбира се, тенденцията да се обърне и да има увеличение. Очакваме то да се случи още през следващото тримесечие, като допусканията ни са базирани на отиващата си вече криза в Европа и отприщването на товарни и пътнически потоци.
За 2013 г. очаквам също да бъдат заложени по-високи приходи от продажби.

Каква ще бъде ценовата политика на НКЖИ за следващата година?
Ние не планираме увеличаване на таксите за преминаване през инфраструктурата. Това според нас са нормалните тарифи.
Променя се обаче начинът, по който ще се формират инфраструктурните такси. Ако досега таксата е била една, от 1 януари 2013 г. вече ще има две, което се налага заради обособяването на т. нар Електроразпределително предприятие (ЕРП) за тягова енергия.
Новото дружество се създава във връзка с изискванията на европейските директиви и ще отговаря за електрическата мрежа. Така едната такса ще се плаща на НКЖИ, а другата на ЕРП дружеството.
В тази връзка самата такса към НЖКИ ще бъде коригирана. (Това ще позволи на товарните превозвачи, които често използват неелектрифицирани линии да заплащат по-малко, но при пътническите превози на БДЖ, които се осъществяват основно по електрифицирани трасета ще има увеличение в общия платен обем на инфраструктурните такси - бел. ред.)

Ще повлияе ли негативно върху НКЖИ евентуално решение на БДЖ „Пътнически превози" да намали допълнително влаковете, заради тежкото състояние, в което се намира?
До този момент не сме уведомени по официален път от БДЖ за такива намерения, което от наша страна да породи задължението да планираме по-малко линии.
Възможно е БДЖ да направят някаква реорганизация, но това често означава, че като бъде пуснат един влак, се пуска друг, така че не очаквам проблем свързани с намаляване не приходите от националния превозвач. Пътнически превози за разлика от товарните, където имаме неразрешени финансови въпроси, са редовен платец и с тях имаме перфектни взаимоотношения.
С тях имаме договорка за прихващане на плащания за около 7 млн. лв., която включва наши задължения за пътнически карти, и техни задължения за услуги, които сме им предоставили.

Смятате ли, че е възможно да бъде увеличена субсидията за НКЖИ през следващата година, като се имат предвид планираните ремонти от компанията и нуждата от повече средства за пътнически карти на служителите?
Субсидията е в размер на 127 млн. лв., като за 2013 г. тя най-вероятно ще бъде същата. В разговорите с Министерство на финансите се уточни, че при възможност на бюджета може да се помисли за увеличение.
Парите по принцип никога не са достатъчни, но ние ще успеем да посрещнем планираните разходи за следващата година.
Това, което правим, е да не поемаме финансово необезпечени разходи, а ако някъде текущо не достигат средства, аз като финансов мениджър съм поела ангажимента чрез управлението на неоперативните активи да спомагам за намирането на тези средства.

Научихме, че има проблеми, свързани с жилищния фонд на бившата НК БДЖ, в който са настанени железничари, които са както от инфраструктурната компания, така и от БДЖ. Бихте ли дали малко повече информация по въпроса?
Става въпрос за случващото с някои имоти след разделянето на НК БДЖ на НКЖИ от една страна и сега Холдинг БДЖ от друга, което стана на 1 януари 2002 г. От тогава някои от имотите отидоха в БДЖ, а други са дадени за стопанисване от НКЖИ. За съжаление тогава при разделянето не е било съобразено, в кои сгради служители на коя компания остават и така наши работници са останали в жилища на БДЖ и обратно.
От тогава до сега не се направи ефективна размяна, нито пък колегите са поискали да закупят жилищата, в които са били настанени, което им е разрешено в определен период съгласно вътрешните правилници и от закона, без значение дали работят в едната или другата компания.
За съжаление те не са направили това и в момента, в който напуснат една от двете компании или бъдат съкратени, те вече губят правата върху жилищата и трябва да ги освободят.
Ние решихме да дадем гратисен период, в който този проблем да се реши, като в момента е преодолян на около 30%.

Как върви продажбата на неоперативни активи?
До момента бизнеспланът се изпълнява на 101%. Не на 100, а на 101 защото бизнесът се активизира и проявява интерес към наши активи, които към момента не сме планирали да продаваме.
Всички неоперативни активи, с които НКЖИ разполага, са качени на интернет сайта на компанията и бизнесът вече знае това.
Както вече стана дума, бизнеспланът предвижда продажбата на активи с оценка от 20 до 24 млн. лева, като до момента ние сме получили около 7 млн. лв., но до края на годината ще успеем да изпълним предвиденото.