Без промяна в правилата за избор на председател и членове на КЕВР. Това реши парламентарната комисия по енергетика. Депутатите гласуваха Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание. 

Омбудсманът сезирал КЕВР и МОСВ за водната криза в Перник през октомври

Омбудсманът сезирал КЕВР и МОСВ за водната криза в Перник през октомври

Правото на вода е изконно човешко право, а цената трябва да е социално поносима

Предложения за председател и членове на КЕВР се правят от народни представители или от парламентарни групи в писмена форма до Комисията по енергетика чрез председателя на Народното събрание. Внесеното предложение, заедно с приложените към него документи, се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно, но не по-късно от пет дни преди изслушването.

Изслушването на кандидатите ще се прави в открито заседание на Комисията по енергетика, което ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на парламента. Изборът ще е явен чрез компютризираната система за гласуване.

За избран ще се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. Ако няколко кандидати за една длъжност са получи повече от половината от гласовете, избран е кандидатът, получил най-много гласове "за".

Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове се прави повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове "за". Ако и тогава никой не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.