Битовите отпадъци са около 7 - 10 % от общия обем на отпадъците, образувани в Европейския съюз. Това се казва в доклад по проекта SWAN "Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците", представен от БСК.

В доклада се изтъква, че ръководен принцип на европейската политика на управлението на отпадъците, в т.ч. на битовите отпадъци, е принципът "замърсителят плаща". Съгласно този принцип, разходите за управление на отпадъците се понасят от първоначалния причинител на отпадъците, от настоящите или предишните притежатели на отпадъците.

Спецпрокуратурата се захвана с тоновете италиански боклук в Плевен

Спецпрокуратурата се захвана с тоновете италиански боклук в Плевен

В града се провежда спецакция по делото срещу Бобокови

Целта на доклада е да идентифицира възможни правни затруднения пред бизнеса за прилагане в производствената им дейност на различни опции на вериги за повторна употреба на отпадъците. Има се предвид и при транснационално сътрудничество между стопанските субекти, за да се очертаят проблемите и да се предложат насоки за промяната на законодателството в областта.

Едни от най-съществените идентифицирани проблеми са свързани със страничните продукти и критериите за край на отпадъка. Разработването на единни критерии на европейско ниво, за страничните продукти и края на отпадъка, съществено би улеснило и стимулирало промишлената симбиоза между стопански субекти, установени в различни държави членки. Без единни европейски критерии е възможно да възникне колизия между националните правни уредби и това да възпрепятства промишлената симбиоза между оператори от различни държави членки.

Не установиха ТЕЦ "Бобов дол" да гори боклук

Не установиха ТЕЦ "Бобов дол" да гори боклук

На дружеството РИОСВ е съставил акт

Политиките за управление на битовите отпадъци са другият идентифициран проблем, както на ниво Европейска комисия, така и в България, отчитат изследователите на проблема.

Отчетността за управлението на отпадъците е важна част от новите изисквания на ЕС, твърдят авторите на доклада. Според тях използването и до сега в България на данни, преносими основно на хартиен носител поражда рискове от грешки и неточност на събираната информация за отпадъци и дейности с отпадъци.

Въвеждането на Националната информационна система "Отпадъци" среща затруднения от технически и друг характер. Не е сигурно кога ще влезе в сила и какъв ще бъде нейният обхват, признават изследователите на проблема.

Според тях създаването на стимули за насърчаване на повторната употреба е от изключително важно значение.

Откриха изхвърлени боеприпаси до контейнер за боклук в Бургас

Откриха изхвърлени боеприпаси до контейнер за боклук в Бургас

24-годишен изхвърлил чекмедже с неустановен по брой и калибър патрони

Разработчиците на доклада препоръчват да се проведат консултации с бизнеса, гражданите и нестопанските организации и да се разработи пакет от конкретни мерки за създаване на стимули за насърчаване на повторната употреба и управлението на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците.