В края на месец ноември администрацията на Столична община предостави на обществеността и на общинските съветници план-сметка за дейностите по чистотата. В нея са включени красиви обещания за по-чист град, които обаче по никакъв начин не са подплатени финансово или с конкретни програми и параметри, гарантиращи изпълнението.

Това заявяват в позицията до медиите от "Демократична България". 

Те питат ще бъде ли по-чиста София за 217 млн. лв. през следващата година. По думите им в предложения доклад не става и дума да инициира широко обществено обсъждане на предстоящата промяна на принципите за определяне на размера на таксата за битови отпадъци според принципа "замърсителят плаща" - т.е. според количеството произведени отпадъци.

Те припомнят, че такова е и изискването според изменението на Закона за местните данъци и такси, където се определя, че от 2022 г. няма да може да се използва данъчната оценка като основа за определяне на размера на таксата.

Според "Демократична България" по време на изслушванията в комисиите към СОС е станало ясно, че СО няма нито концепция, нито готовност да въведе новия принцип. В новата обществена поръчка също не било заложено нито разделното, нито индивидуализираното сметосъбиране, посочват още от партията.

Те отбелязват, че за поредна година в план-сметката не присъстват и изключително важни данни като конкретните площи и кратности на почистване и съответните изчисления, които да доведат до формиране на прогнозни разходи по различните видове дейности.

Според "Демократична България" липсват реални стъпки към промяна на начина на определяне на Такса битови отпадъци (ТБО). Те посочват, че единственият критерий ще бъде данъчната оценка за жилищните имоти и балансовата стойност за имотите на предприятията.

В София предприятията поемат основната тежест за ТБО, като процентът на таксата е много по-висок, отколкото в други общини, допълват още те.

По думите им има значителни разлики във възнагражденията на дружествата, извършващи дейности по чистотата. Например транспортирането на битовите отпадъци се заплаща между 128 и 180 лв./тон, без това да има пряка връзка с отдалечеността на района до завода за МБТ.

Снимка 457866

Източник: "Демократична България"

Декларираното сериозно увеличение на машинното почистване и миенето за сметка на ръчното остава само на думи. За поредна година близо две трети от сумата за лятно почистване отива за ръчно почистване, 64%. Според план-сметката за 2020 г. всеки ден на територията на общината ще се почистват около 10 хил. кошчета, а общата ръчно изметена площ е 1 270 872 дка. За сравнение - за механизирано метене се предвиждат 423 898 дка, за миене с маркуч - 76 632 дка, а с дюзи - 290 390 дка, допълват още в позицията си "Демократична България".

Снимка 457867

Източник: "Демократична България"

Те изтъкват, че и през 2020 г. индивидуалните съдове за отпадъци остават само като пилотен проект в няколко жилищни блока и изобщо не се споменава за разделно събиране на биоотпадъците на домакинствата.

От "Демократична България" отправят няколко въпроса към общината:

Защо заводът за механично и биологично третиране на отпадъци произвежда малко над ½ от планираното количество гориво за изгаряне, а в същото време предава за "оползотворяване" в уж закритото депо в Долни Богров значителни количества отработен отпадък - над 100 хил.тона годишно?

Дали Столична община постига целите за повторна употреба и рециклиране, както и за ограничаване на количествата депонирани биоразградими отпадъци, постигането на всяка от които води до 50 на сто намаление на паричните отчисления за депониране?

По какъв начин дейностите за почистване се разпределят между различните райони в Столична община?

От "Демократична България" настояват за приемането на сериозно изменена план-сметка, в която да бъдат заложени:

-Предоставяне на детайлна информация за разпределение на дейностите по почистването по райони, видове, количества и кратности.

-Намаляване на предвидените площи и кратности за ръчно метене с минимум 15% и пренасочване на сумите към миене и машинно почистване.

-Ясна калкулация на предвидените отчисления за депониране на отпадъци и калкулиране на възможните намаления при изпълнение на целите, заложени в Закона за управление на отпадъците.

-Поемане на ангажимент за бързо приемане на програма за разделно събиране на биоразградимите отпадъци, която да предвижда поставяне на контейнери за тях още в рамките на 2020 г. Поставянето на контейнерите да се финансира от направените от Столична община отчисления по ЗУО.

-Поемане на ангажимент до средата на 2020 г. да има проект на методика за изчисляване на размера на такса смет, който да бъде предоставен за широко обществено обсъждане и приет преди края на следващата година.

От "Демократична България" заявяват, че ако тези промени не бъдат приети, предложената план-сметка сериозно ще се разминава с обществения интерес, затова групата им би била принудена да гласува против предложения проект.