"Демократична България" предложи на Централната избирателна комисия конкретни решения и ред за извършване на независим одит на машините, с които ще се гласува на 4 април, както и за предоставяне на достъп до данните от флашпаметите им в изборната нощ.

От ДБ посочват, че през януари е била публикувана методика, по която Държавната агенция "Електронно управление", Българският институт по метрология и Българският институт по стандартизация ще удостоверят съответствието на машините с изискванията на Изборния кодекс и с техническата спецификация. Това обаче според тях е само част от задачата по гарантиране на прозрачността на процеса.

От партията открояват и значението на цялостната оценка на качеството и сигурността на машините, като за целта се минава и през проверка за непредвидени проблеми, които не са изрично включени в техническата спецификация. По тази причина "Демократична България" предлага на ЦИК конкретен ред, по който работата на отговорните институции да бъде допълнена от външни експерти, включително представители на партиите и коалициите, участващи в изборите.

Предлага се информацията от флаш паметите на машините да бъде публикувана в реално време, след обработка в районните избирателни комисии, и да включва оригиналните данни, включително за електронен подпис, криптографски хешове и други. Според ДБ това ще позволи всеки да се увери в автентичността на данните от машините и да ги отнесе към данните в съответните секционни протоколи.

ЦИК избра кой ще достави машините за гласуване

ЦИК избра кой ще достави машините за гласуване

Одобреният кандидат е "Сиела Норма"

От ДБ предлагат следния ред за публикуване на данните в реално време след приключване на изборния ден:

Ред за одит на машините от независими експерти

Набиране на експерти - те биват 5 вида: поканени от ЦИК, поканени от ДАЕУ, подали заявление за включване в одита, представители на неправителствени организации, регистрирали наблюдатели на поне 2 от последните 4 избора, и представители (до 2-ма) на партии и коалиции, подали документи за участие в изборите.

Заявленията съдържат три имена, ЕГН и автобиография и се подават до ЦИК на хартиен носител или по електронен път.

За да бъде допуснат един експерт, трябва да има поне 5 години опит в ИТ сектора.

Не се допускат служители на останалите участници в процедурата за доставка на машини, както и лица, свързани с тях.

Организиране на помещение и логистика

 • С оглед на извънредната епидемична обстановка трябва да има ограничен брой експерти едновременно в едно помещение. Помещенията трябва да се проветряват и дезинфекцират редовно.
 • Машините трябва да бъдат предоставени с инсталирана окончателна версия на използвания софтуер
 • На един експерт (или двойка експерти) се дава достъп до максимум две машини за сумарно 40 часа.
 • Достъпът до машини са запазва чрез онлайн формуляр
 • Помещенията работят с разширено работно време, от 8.00 до 22.00 ч всеки ден.
 • ЦИК и ДАЕУ осигуряват наблюдение на процеса, в. т.ч. видеонаблюдение.

Одит

 • ЦИК предоставя канал за комуникация между всички включени експерти.
 • ЦИК и изпълнителят предоставят наличната документация на експертите.
 • Всички допуснати до машините експерти попълват декларация за съгласие с правилата, определени от ЦИК, както и декларация за конфиденциалност. Декларацията не следва да ограничава експертите да разгласяват своите наблюдения, след като са ги споделили с ЦИК и изпълнителя за преглед, както и с други експерти.
 • Всеки експерт се насърчава да напише доклад по шаблон, определен от ЦИК. Всички индивидуални доклади се обобщават и публикуват.
 • На експертите се предоставя административен достъп до машините.
За Андреев въпросът за машинното гласуване не е "дали?", а "как?"

За Андреев въпросът за машинното гласуване не е "дали?", а "как?"

Той е категоричен, че трябва да има разписани правила

Ред за предоставяне на достъп до преносимите флаш памети в РИК:

 1. След като бъдат обработени в РИК, данните от флаш паметите се изпращат в публично онлайн хранилище
 2. Адресът на публичното хранилище се оповестява на интернет страницата на ЦИК
 3. Данните за всяка секция са в отделна директория с наименование - кодът на секцията
 4. Данните задължително включват всички данни за криптографска защита на интегритета (електронни подписи, криптографски хешове и др.)
 5. Ако са криптирани, необходимите за декриптиране ключове се слагат във всяка директория. Ако ключът е общ за всички машини, той се поставя в отделна директория. В хранилището се качват както криптираните, така и декриптираните данни
 6. Изпращането по т.1 се извършва при наблюдение от страна на регистрирани наблюдатели, застъпници и политически представители в РИК