Депутатите промениха Закона за интеграция на хората с увреждане. Според мотивите на законопроекта, изготвянето му се е наложило във връзка с окончателни решения на Върховен административен съд, с които се отменят разпоредбите на чл. 24, ал,2, чл. 25, чл. 26 и чл. 27, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

След влизането в сила на двете решенията е необходимо да се извърши синхронизиране на нормативната уредба в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. Законопроекта предвижда отменените разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания да се уредят на законово ниво, като се измени и допълни Закона за интеграция на хората с увреждания.

Освен противоречията, възникнали от двете решения на Върховния административен съд в нормативната уредба, е необходимо да се синхронизират разпоредбите на Закона за интеграция на хората с увреждания с Правилника за неговото прилагане, които се отнасят до процедурата по издаване на заповедта, с която се определят пределните размери (лимити) на целевите помощи за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, като се регламентира, че пределните размери (лимити) на целевите помощи се определят и актуализират със заповед на министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката и министъра на здравеопазването.

Няма да има проблем с интеграционните добавки, уверява Петков

Няма да има проблем с интеграционните добавки, уверява Петков

Парламентът е длъжен да осигури "бърза писта" за законовите промени

С внесения проектозакон вносителите предвиждат да се регламентира процедурата по представянето на документ, удостоверяващ продължителността на обучението, като основание за изплащане на добавката по чл. 27, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Ще се въведе и определянето на базата за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция според гарантирания минимален доход.

Месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги в размер 15% от гарантирания минимален доход се запазва. Месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги в размер 20% от гарантирания минимален доход също се запазва.

С оглед отмяната на общата разпоредба на чл. 24, ал. 2 от Правилника, според която, базата за определяне на месечната добавка за социална интеграция е гарантирания минимален доход, определян от Министерски съвет на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, вносителите предлагат в проектозакона да се уредят и другите видове добавки за социална интеграция, а именно добавки за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, диетично хранене и лекарствени продукти и достъпна информация. Техните размери също ще бъдат запазени.

Към законопроекта вносителите са приложили Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието. От нея е видно, че към 31.12.2017 г. са предоставени месечни добавки за социална интеграция средномесечно на 500 016 лица с увреждания, от които 10 476 за деца.

Към месец май 2018 г. броят на лицата с увреждания, които получават месечната добавка за социална интеграция за транспортни услуги е 497 145 лица, а за информационни и телекомуникационни услуги е 70 608 лица.

Към момента 89 лица получават месечна добавка за социална интеграция за обучение. 157 048 лица не са упражнили своето право за получаване на добавката за обучение.

Хората с увреждане протестират да не ги настройват едни срещу други

Хората с увреждане протестират да не ги настройват едни срещу други

Манолова сега разбира, че не всички са запознати със законопроекта

В Комисията бяха получени становищата на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Конфедерацията на труда "Подкрепа", Асоциация на индустриалния капитал в България. С изключение на последното, в което се правят предложение за нови норми по отношение на интеграционните добавки, всички останали са подкрепящи законопроекта.

В становището на Министерството на труда и социалната политика, което беше представено от министър Бисер Петков се подчертава, че с предложените промени в Закона за интеграция на хората с увреждания ще се уредят по законов ред, възникналите негативни последици от Решения № 7271 от 01.06.2018 г. и № 7706 от 11.06.2018 г. на Върховен административен съд, с които се отменят разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 25, чл. 26 и чл. 27, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Освен това с проектозакона ще се преуредят отменените разпоредби на Правилника към действащия закон и същевременно ще се синхронизира нормативната уредба в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания. Също така, с проектозакона ще се ограничи рискът от отпадане на хората с трайни увреждания, получаващи месечни добавки за социална интеграция и ще се уреди по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на техните права.

Важно е също, че ще се осигури непрекъсваемост на получаваните до този момент месечни добавки, а също така ще се ограничи рискът от възникване на сериозно социално напрежение.

Закон за хората с увреждания или Закон за уврежданията не е схоластичен спор

Закон за хората с увреждания или Закон за уврежданията не е схоластичен спор

Настоя Капка Панайотова от Център за независим живот