Депутатите се събраха за първо четене на промените в Закона за здравето. С проекта се цели създаването на нормативна рамка, която да допринесе за намаляване и забавяне разпространението на заразата с вируса на COVID-19 и да обезпечи дейността на здравната система, заяви председателят на правната комисия в парламента Анна Александрова. 

Разпространението на заразата представлява извънредна епидемична обстановка, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Тя е опасност за националната ни сигурност, изтъкна Александрова. Въвеждането на мерки е от изключително висока обществена значимост, като забавянето или несвоевременното им прилагане може да доведе до значителни и трудно поправими вреди за живота и здравето на хората, здравеопазването и социалната система, според вносителите. 

"Лукойл" може да спре работа заради промените, налагани през здравния закон

"Лукойл" може да спре работа заради промените, налагани през здравния закон

Поскъпване на горивата и фалити прогнозират от бранша заради нововъведенията

Със законопроекта се предлагат промени в Закона за здравето, които обезпечават въвеждането на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и които ще имат действие след изтичане на срока на извънредното положение на 13 май 2020 г. 

Гласувано: Извънредно положение заради коронавируса

Гласувано: Извънредно положение заради коронавируса

С 201 гласа "за" депутатите приеха предложението на МС

Предвижда се мерките да се определят с акт на министъра на здравеопазването или на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на главния държавен здравен инспектор. Мерките ще се въвеждат със заповед. С предложените промени в Административнопроцесуалния кодекс се гарантира ефикасното и навременно прилагане на мерките, като се въвежда двумесечен срок за разглеждане на оспорването.

Предлагат се изменения, свързани със задължителна изолация и болнично лечение, като условията и редът за задължителната изолация на болни от заразни болести, на заразоносители, на контактните с тях лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

С промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Закона за чужденците в България, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за държавния служител се прецизират срокове за предвидените в тях социално-икономически, финансови и здравни мерки, като част от сроковете се удължават с до два месеца от отмяната на извънредното положение и се разширява приложното им поле.

Предвижда се ползваният през 2020 г. неплатен отпуск до 60 работни дни да се зачита за трудов и осигурителен стаж.

С цел избягване на събирането на едно място на големи групи ученици се предлага през учебната 2019/2020 г. да не се провежда национално външно оценяване в края на ІV и Х клас, а степента на постигане на компетентностите за съответния етап да се установи след началото на учебната 2020/2021 г.

Предвижда се също така приемането на ученици от обединените училища в XI клас за учебната 2020/2021 г. да се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебни предмети от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Законопроектът въвежда също задължението за лечебните заведения, определени за лечение на заразата с вируса на COVID-19, да извършват ежемесечна проверка на техническото състояние на енергийните обекти и осигуряването с пречиствателни съоръжения и инсталации за обеззаразяване на пречиствателните станции за отпадъчни води.