Изискванията на Евродирективата за пластмасовите продукти трябва да бъде въведена в българското законодателство до 3 юли 2021 г., припомнят от Българската стопанска камара (БСК), но до този момент не са преминали съгласувателните процедури.

Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. е за намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

След юли трябва да спре употребата на сламки, клечки за уши, дръжки за балони

След юли трябва да спре употребата на сламки, клечки за уши, дръжки за балони

Обсъждането на това ограничение започва през април

С директивата се въвеждат изисквания към пластмасовите продукти за еднократна употреба, продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса, и риболовните съоръжения. На 16 юни 2021 г. в БСК бе обсъдена Директивата. В срещата участваха представители от дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите" при МОСВ, Петя Пенева - началник отдел, и Антон Пейчев -държавен експерт, и заинтересовани браншови организации и предприятия - членове на БСК.

Директивата ще бъде въведена в националното законодателство чрез нова Наредба. Документът е в процес на съгласуване в МОСВ и предстои серия от обсъждания и съгласувания, срокът на едното от тях е 30 дни преди внасяне за приемане от Министерския съвет.

От държавите-членки на ЕС се очаква количествено намаление в потреблението на тези продукти до 2026 г. Въвеждането на директивата ще стане с три стъпки. Първата стъпка трябва да бъде въвеждане на забрана за пускането на пазара на чинии, прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене), сламки и бъркалки за напитки, съдове за храни, съдове и чаши за напитки от експандиран полистирен, вкл. техните капаци/капачки, клечки за уши, пръчици за балони, всички продукти от оксо-разградима пластмаса.

Евродепутатите забраниха пластмасовите сламки, торбички и клечки за уши

Евродепутатите забраниха пластмасовите сламки, торбички и клечки за уши

В опит да се спре замърсяването на океаните

Забраната ще влезе в сила у нас с приемането на Наредбата, която транспонира Директивата. Това означава, че след датата на Наредбата тези изделия не трябва да бъдат продавани от производители или вносители, но количествата, които са пуснати на пазара в България преди влизане в сила на Наредбата, т.е. намиращите се в обектите, които предоставят продуктите си в тях, могат да ги използват до тяхното изчерпване.

С новата Наредба влизат в сила и изискванията за маркировка на включените в обхвата на Директивата: цигари с филтри; филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия; чаши за напитки; мокри кърпички за лична хигиена и битова употреба и дамски превързочни материали.

Ванкувър забрани сламките и найлоновите пликчета

Ванкувър забрани сламките и найлоновите пликчета

Целта е да се намали употребата на найлонови пликове

Продуктите, които вече са пуснати на пазара преди влизането в сила на Наредбата и не са обозначени с маркировка, ще могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата.

До 2026 г. се предвижда за съдове за храна (за консумация на място или on the go, консумация от съда, без допълнително приготвяне - отговарящи на всички тези критерии едновременно), чаши за напитки и техните капачки/капаци от държавите се изисква още:

да бъдат предприети мерки за съществено количествено намаляване на потреблението;

да наблюдават потреблението на тези продукти за еднократна употреба и да докладват за постигнатия напредък на Европейската комисия;

да гарантират, че са прилагат разширената отговорност на производителя;

да информират потребителите и да насърчават отговорното поведение на потребителите, за да намалят отпадъците от такива продукти;

да осведомяват потребителите за алтернативни продукти за многократна употреба и за въздействието на неправилното изхвърляне на пластмасови отпадъци за еднократна употреба.

От екоминистерството предвиждат отговорността да е на компаниите, които пускат тези продукти на пазара. Срокът по директивата е до 2024 г.

За съдовете за напитки (до 3 л) се въвеждат допълнителни изисквания, свързани с трайното закрепване на капачките им. Въвеждат се и нови цели за разделно събиране на бутилки до 3 л - 77% от 2026 г. и 90% от 2030г., и цели за рециклирано съдържание - 25% от 2026 г. и 30% от 2030 г.