Приетият закон за горивата неоснователно засяга законните интереси на множество икономически дейности на браншови организации и търговци. Това заявяват от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Поради това от асоциацията настояват президентът Румен Радев да наложи вето на приетия Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Според бизнеса законът за горивата ограничава пазара на горива само до големите търговци и предоставя явни възможности за осъществяване на репресивни мерки спрямо останалите, основно малки предприятия.

Икономическата комисия се въздържа на предложенията на Ревизоро

Икономическата комисия се въздържа на предложенията на Ревизоро

Между 30 и 50 хил. бензиностанции не се контролират според Ревизоро

От АИКБ са категорични, че законът гарантира монополизацията на пазара с горивата. Освен това законът създава и ненужни регулации, които убиват конкуренцията. Работодателите посочват 6 такива "ненужни регулации".

На първо място, се въвеждат изисквания за минимален уставен капитал, определени без законова, икономическа или каквато и да било друга логика и аргументация. Според бизнеса всяко подобно изискване ограничава достъпа до пазара на икономически субекти и особено на новосъздадени такива. "Създава се неравнопоставеност на големи и малки предприятия. Освен нееднаквото и дискриминационно третиране на икономически оператори, подобно "решение" е пряко нарушение на чл. 19, ал. 1 от Конституцията на Република България, който прогласява свободната стопанска инициатива, сиреч държавата по принцип да не се намесва в търговските взаимоотношения, а когато такава намеса е необходима - да бъде сведена до адекватно минимално равнище. След присъединяването на България към Европейския съюз законодателството ни бе задължено да се хармонизира и в посока на постепенно намаляване и отпадане на административните регулации и пречки пред свободната стопанска инициатива. Законът е за административното регулиране на икономически дейности, което само по себе си е точно обратно на правото на такава инициатива", пишат от АИКБ и допълват, че регулацията е неоправдана, прибързана и необоснована.

На второ място, със закона се въвежда изискване за минимален капацитет на складовите стопанства, "което не е обусловено от никакви законови и логически изисквания или търговски практики". Това според бизнеса представлява нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, според който "Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност".

На трето място, законът нарушава и чл. 19, ал. 3 от Конституцията на Република България, "доколкото с приетия закон не само не се закрилят инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица, но и се създават множество възможности за рестрикции, прекратяване и отнемане на бизнес".

Като убиец, виждат протестиращи Закона за горивата

Като убиец, виждат протестиращи Закона за горивата

Държавата абдикира от отговорност

Четвърто - законът утвърждава нерационално големи санкции - конфискация на имущество без значение чия собственост е, което е грубо нарушение на чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Република България, според който частната собственост е неприкосновена. "При нарушение на новоприетия закон от страна на наемател ще се конфискува имуществото на наемодателя му, без последният да има някаква вина", притеснени са работодателите.

Пето - според АИКБ за регистрация в новосъздадения от закона регистър е необходимо предоставянето на банкова гаранция за обезпечаване на бъдещи нарушения от субекта. "За същото нещо е наказателната процедура срещу страната ни за изискванията на чл. 176в ЗДДС, чието действие въпреки това все още не е отменено", сочат от бизнес асоциацията.

Шесто - "изискванията за минимален уставен капитал и минимален складов обем противоречат и на Закона за защита на конкуренцията, тъй като ограничават свободната конкуренция".

Депутатите приеха закона за горивата

Депутатите приеха закона за горивата

Малките фирми с 20 хил. лв уставен капитал, големите с 1 млн. лв.

Освен всички горепосочени от АИКБ са категорични, че министърът на финансите със заповед е определил горивата като стока с висок фискален риск и през последната година търговците на горива са подложени на непрестанни проверки и блокиране на горива заради минимални текущи данъчни задължения на клиентите им, "които буквално са изнудвани да плащат текущи, а не просрочени или установени с влязъл в сила административен акт данъчни задължения". Това е станало без обществено обсъждане.

Според индустриалците държавата и понастоящем разполага с достатъчно механизми за контролиране на участниците в пазара на горива, поради което не е нужен специален закон, за да могат контролните органи да осъществяват функциите си и да осъществяват превенция срещу контрабандата.

Демократична България: Законът за горивата обслужва картелни интереси

Демократична България: Законът за горивата обслужва картелни интереси

Очакват евродепутата Малинов да информира ЕП за законодателството ни