Първите станции за зареждане на колите с водород може да заработят до 2020 г. в България. За 10 г.- до 2030 г. броят им може да достигне до 50. Това е заложено в проект на Наредба за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с водород. Тя се намира на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ.

Документът е създаден от експерти на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В разработката са участвали и експерти от МВР, екоминистерството, икономическото и транспортното министерство.

Това е първата подобна техническа наредба. Тя е в изпълнение на Националната рамка за политиката за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор (НРПРПАГТС).

Сега в страната няма регулации, определящи изискванията за проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на точки за зареждане с водород. Водородното гориво е сред алтернативите варианти с потенциал за дългосрочно заместване на нефта.

Редица европейски оценки показват, че все още не е създадена положителната икономическа ситуация за развитие на инфраструктура за алтернативни горива в т.ч. за доставчици на инфраструктура за изграждане на станции за зареждане с водород.

Според съобщението от МРРБ, в ЕС се договориха за обвързващи цели за дела на възобновяемата енергия в транспортните горива (10 % до 2020 г.) и за намаляване на интензивността на емисиите на CO2 от автомобилните горива (с 6 % до 2020 г.). Желанието за намаляване с 60% на въглеродните емисии до 2050 г. изисква алтернативни горива. То е обявено в Бялата книга.

В тази връзка наредбата е съобразена с прогнозните пазарни развития в европейски и в национален мащаб. При разработване на проекта на наредба е изследвана водородната мобилност, основана на добри практики в Европа, Калифорния (САЩ) и Канада.

Според оптимистичната прогноза на Индустриален клъстер електромобили за разгръщането на зарядна инфраструктура на водород, с оглед навлизане на превозни средства с водородно задвижване в България, до 2020 г. в страната ни ще бъдат изградени 4 зарядни станции, 10 - до 2025 г., и 50 до 2030 г.

От Института по електрохимия и енергийни системи към Българската академия на науките (БАН) са разработили и по-песимистичен вариант. Според него след 2020 г. в страната ни ще има поне една функционираща зарядна станция и една в процес на изграждане, а до 2030 г. ще са изградени четири зарядни станции.

Наредбата е в помощ на строителите и инвеститорите. В нея се определят техническите изисквания за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на водородни зарядни станции и контролът по отношение на минималните проектни характеристики за безопасност.

Водородната зарядна станция може да се изгражда като интегрирано съоръжение, като компонент на територията на съществуваща или новоизграждаща се бензиностанция и/или газостанция, или автономно - като самостоятелно съоръжение.

Водородните зарядни станции, обхванати от наредбата, са строежи първа категория.