От Еврокомисията започват процедура срещу България за установяване на нарушение за обмен на данни с пет държави от Западните Балкани, съобщиха от Еврокомисията.

Такава процедура има и срещу Австрия, Румъния и Унгария. Тя е във връзка с подписването на 13 септември 2018 г. на споразумение с 5 държави от Западните Балкани. Споразумението е за автоматизирания обмен на данни за ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на автомобили. 

ЕП с оценка на развитието на държавите от Западните Балкани

ЕП с оценка на развитието на държавите от Западните Балкани

Законодателният орган прие доклади за Сърбия, Косово, Македония, Албания и Черна гора

Комисията счита, че споразумението нарушава изключителната компетентност на ЕС в тази област, още повече че обменът на такива данни между държавите членки е уреден с Решенията на Съвета "Прюм" (решения 2008/615/ПВР и 2008/616/ПВР на Съвета). 

ЕК започва процедури срещу България за цифров пазар, услуги и пазарна злоупотреба

ЕК започва процедури срещу България за цифров пазар, услуги и пазарна злоупотреба

Както и за неизпълнение на задължения по наказателно право и закрила на детето

Освен това от Еврокомисията настоятелно призовават България да спази задълженията си за докладване за състоянието на околната среда в морските води. Те са предвидени в Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО).

През юни 2008 г. държавите членки се съгласиха да преразгледат и актуализират до 15 октомври 2018 г. своята оценка на състоянието на околната среда в съответните води, въздействието на човешката дейност върху околната среда, определянето на добро състояние на околната среда и своите екологични цели.

България пое ангажимент да представи информация до 30 юни 2020 г., пишат в съобщението от ЕК.

От Комисията призовават България и още 14 държави да докладват навреме и пълната информация в областта на отпадъците. Според евродиректива излезлите от употреба автомобили от държавите членки трябва да бъдат докладвани на Комисията за целите, определени от Директивата, заедно с подходящо описание на използваните данни. 

8 процедури на ЕК срещу България в областта на околната среда

8 процедури на ЕК срещу България в областта на околната среда

България работи за закриването на процедурата за отпадъците

От Комисията изпращат и мотивирано становище на България, с което изискват предприемане необходимите мерки за пълното транспониране на Директивата за марките. Тя е важна стъпка към осъвременяването и по-нататъшното хармонизиране на правото на ЕС в областта на марките.

Комисията реши да започне производство за установяване на нарушение, като изпрати на България във връзка с неправилното прилагане на някои разпоредби на Директивата относно атаките срещу информационните системи.

Директивата е съществен елемент от правната уредба на ЕС в борбата с киберпрестъпността и изисква от държавите членки да укрепят националните закони за борба с киберпрестъпността и да въведат по-строги наказателни санкции, включително за широкомащабни кибератаки.