Кабинетът отмени взетото на 9 септември тази година решение за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

С проекта на закон се предлагаше преминаване към едноетапно производство по търсене на административнонаказателна отговорност за редица нарушения на действащия Закон за движението по пътищата.

Поради необходимост от допълнително съгласуване със заинтересованите страни, проектът на закон няма да бъде представян на вниманието на Народното събрание преди достигане на консенсус по основните положения в него.

Всички нарушения на пътя - на фиш

Всички нарушения на пътя - на фиш

С него ще може да се лишава от право на управление и да се взимат контролни точки

Министерският съвет със свое решение прие Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 - 2030 г., както и План за действие 2021 - 2023 г. с приложения към него.

Съгласно Решение № 16 от 17 януари 2019 г. на Министерския съвет Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" (ДАБДП), в сътрудничество и координация с Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата, разработи проекти на двата документа.

За първи път към Стратегията е разработен тригодишен План за изпълнение. Той ще бъде актуализиран на годишна база, като по този начин ще се гарантира ежегоден мониторинг на предприетите мерки и политики за повишаване безопасността на движението по пътищата.

В стратегическия документ е направен преглед и на изпълнението на мерките за повишаване на безопасността на движението по пътищата през последното десетилетие. Страната ни е постигнала 19% намаление на жертвите от ПТП и 22% на тежко ранените при пътни инциденти в периода 2010-2019 г. Никоя страна в ЕС не успява да изпълни заложената обща цел за 50% намаление на жертвите от ПТП, като средноевропейският темп на намаление за десетилетието към 2018 г. е около 21%.

Новият фиш за нарушения на пътя - дяволът е в детайлите

Новият фиш за нарушения на пътя - дяволът е в детайлите

Богдан Милчев и Владимир Тодоров настояват глобите да се фиксират

Стратегията и Планът за действие са разработени при отчитане на новата стратегическа рамка на Европейската комисия от 2019 г., която определя акцентите на общоевропейските политики в областта на БДП за предстоящото десетилетие 2021-2030 г. Те предвиждат прилагането на интегрирана система за планиране, изпълнение, наблюдение, отчитане, контрол и оценка на държавната политика по БДП, в единна стратегическа рамка, която обхваща компетентните органи на централно, областно и общинско ниво.

Стратегията интегрира подхода "безопасна система", съгласно който хората ще допускат грешки и могат да попаднат в пътнотранспортни произшествия, но стремежът винаги следва да е насочен към създаване на среда, която е щадяща и пригодна да смекчава нежеланите тежки последици.

За постигането на целите се набелязва прилагането на широк спектър от мерки, залегнали в Плана за действие, в тематичните направления: управление, основано на интегритет; социално-отговорно поведение - учене през целия живот; контрол - ефективен и превантивен; щадяща пътна инфраструктура; превозни средства в защита на човека; спасителна верига за опазване на живота.

Около 10% от тираджиите чужденци получават фишове, 6-7% от тях си плащат

Около 10% от тираджиите чужденци получават фишове, 6-7% от тях си плащат

Това посочват от Института за пътна безопасност

Планът интегрира обединените ангажименти на институциите на национално, областно и общинско ниво, както и взаимодействието с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди в условията на споделена визия и широк национален консенсус. Всяка мярка за въздействие е планирана да се прилага в условията на конструктивен обществен дебат: когато тя е осъзната, припозната и осъществима в контекста на държавния апарат, академичното познание, изследователската и приложната наука, неправителствената дейност, училището, работното място и семейството.

В контекста на европейската политика в областта, България изразява ангажимент в дългосрочен план да работи за постигне на "Визия нула" загинали и тежко ранени в резултат от пътни инциденти, а до 2030 г. техният брой да бъде намален наполовина.

Експерти от КПКОНПИ дадоха обаче втори път отрицателно становище за законопроекта - рискът е полицаите на пътя да получат прекалено голяма власт, но и корупционният риск спрямо тях расте изключително много.