Отпускат допълнително 17 128 000 лева за изпълнението на националните научни програми, одобрени през 2018 г. Средствата ще бъдат предоставени по бюджета на Министерството на образованието и науката.

Те се осигуряват на дейности по следните национални научни програми: "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" (ИКТ в науката, образованието и сигурността - ИКТвНОС); "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" (ЕПЛЮС); "Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия"; "Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот"; "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР); "Електронно здравеопазване в България" (е-здраве); "Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България" (РЕПРОБИОТЕХ); "Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България"; "Млади учени и постдокторанти"; "Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина" (БиоАктивМед).

Изпълнението на програмите цели преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградена инфраструктура и избягване на двойното финансиране.

На днешното си заседание Министерският съвет одобри отпускането и на 4 567 637 лева за финансово осигуряване на дейности по 3 национални програми за развитие на образованието за 2019 г.

По НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" се предоставят 1 262 350 лева за електронни дневници в 1 487 общински училища. За осигуряване на интернет и свързаност за 2 006 училища се отпускат 668 680 лв., а за изграждане на Wi Fi мрежи в 296 училища - 2 217 266 лева.

По НП "Заедно в грижата за ученика" се предоставят 274 736 лв. за финансиране на одобрените проекти на 189 общински училища за проследяването на личните постижения на учениците. Със 141 455 лева се финансират одобрените проекти на 130 общински училища за подготовка на учениците за по-плавни преходи между отделните етапи, обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, разширяване на познанията за възрастовите особености на учениците и за подкрепата им.

По НП "Иновации в действие" едно иновативно училище в община Ботевград е включено допълнително в списъка за финансиране по Националната програма и ще получи 3 150 лв. за популяризиране на иновации.