От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) излязоха с официално становище по повод общественото обсъждане на ЗИД на Закона за българското гражданство, който беше публикуван в края на март тази година.

Законът за чужденците в Република България и Законът за българското гражданство предоставят на чуждестранни инвеститори право да придобият разрешение за пребиваване, както и да кандидатстват за българско гражданство въз основа на извършени инвестиции, посочват те, напомняйки, че в края на януари Министерството на правосъдието е обявило, че готви промени в законодателството, с които да лиши чуждестранните инвеститори от възможността да кандидатстват за българско гражданство поради извършени инвестиции.

Основна точка в Закона за изменение и допълнение на Закона за българско гражданство (ЗИДЗБГ) е предложението за ограничаване на възможностите за придобиване на гражданство от чуждестранни инвеститори.

Според работодателите обаче това предложение на министерството се дължи на "липсата на релевантни статистически данни, подходяща информация относно актуалното състояние на уредбата и необходимостта от промени с оглед на констатираните несъвършенства и възможности за злоупотреби в производството по придобиване на българско гражданство".

В становището си те посочват, че Законът за чужденците в Република България (ЗЧРБ) предлага алтернативни инвестиционни опции за лицата, решили да вложат средствата си у нас.

За да получи право на постоянно пребиваване, а впоследствие и гражданство, всеки чужденец извършва своята инвестиция съгласно изискванията на закона, подчертават от Асоциацията.

Според работодателите обаче недостатък на Закона за българското гражданство е липсата на задължение за поддържане на инвестицията до получаване на гражданство.

Да не се дава гражданство срещу краткотрайни инвестиции предлагат от МП

Да не се дава гражданство срещу краткотрайни инвестиции предлагат от МП

Имало случаи, когато от посочената банка не са чували за подобен

От АОБР подчертават, че въпреки че като основен проблем се посочва "липсата на реални инвестиции в българската икономика", не се представят актуални статистически данни и аргументи в полза на такова твърдение.

Те посочват, че не се представя и информация за актуалното състояние на уредбата и необходимостта от промени с оглед на констатираните несъвършенства и възможности за злоупотреби.

Според работодателите се отчита неправилно, че ограничаването на възможностите за придобиване на гражданство от чуждестранни инвеститори не би имало негативно въздействие върху посочената група като заинтересовани лица.

Относно Оценката на въздействието, приложена към ЗИДЗБГ, от Асоциацията изтъкват, че в нея липсва преглед на актуалното състояние на нормативната уредба, който да аргументира направените предложения.

Те не са съгласни и че ЗИДЗБГ няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.

Отмяната на възможността инвеститорите, получили право на постоянно пребиваване на основание инвестиция в държавни ценни книжа (ДЦК), да кандидатстват за гражданство, би направило опцията за пребиваване неатрактивна, категорични са работодателите, допълвайки, че това ще доведе до спад на инвеститорски интерес към българските държавни облигации. Това пък ще се отрази върху държавния бюджет.

Мислят промени по процедурата за отнемане на българско гражданство

Мислят промени по процедурата за отнемане на българско гражданство

Във връзка с отнетото гражданство на руснака Сергей Адониев

От АОБР не са съгласни, че предложените промени не биха оказали негативно въздействие върху заинтересованите страни, каквато е тезата на Министерството на правосъдието.

Те призовават да се обърне внимание на препоръките на Европейската комисия към държавите членки, които прилагат икономически политики за инвестиции и имиграция. Посочените препоръки не диктуват прекратяване на такъв тип политики, а предоставят набор от мерки, чиято цел е оптимизиране на националните инвестиционни програми, посочват от АОБР.

Според работодателите настоящият ЗИДЗБГ е контрапункт както на позицията на компетентните органи на ЕС, така и на обективната икономическа обстановка. Предложенията на ЗИД не са обосновани от наличните фактически обстоятелства, изтъкват от Асоциацията.

По тази причина те настояват за предприемане на законодателни мерки, които да усъвършенстват нормативната уредба, за да се запазят възможностите за чуждестранни инвеститори да кандидатстват за гражданство.

"Основните промени съгласно ЗИДЗБГ ограничават правата на чуждестранните инвеститори. Същите биха оказали сериозно негативно въздействие върху процесите по привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната. С евентуалното приемане на тези предложения държавата би била лишена от ефикасен икономически инструмент за развитие със сериозен потенциал за реализиране", казва се още в позицията на АОБР.

Гражданството срещу инвестиции е излишно
Обновена

Гражданството срещу инвестиции е излишно

Заключението е на работна група от МИ и МП