Четири хотела в Девин - „Исмена", „Персенк", „Орфей" и „Евридика", Общината и местното ловно-рибарско дружество  ще подпишат на 13 януари  Екологична харта  "Устойчиви Spa& Wellness дестинации". Хартата съдържа над 100 мерки за подобряване и опазване на околната среда не само в хотелите, но в града и околността, съобщиха от организаторите.

Дестинация Девин е чистата вода, свежият въздух и красотата на планината:това е, което води туристите в Девин. Хотелите, Общината и ловното сдружение си дават сметка, че привлекателността на града им може да се запази и увеличи, ако те съумеят да съхранят тези ключови характеристики на Дестинация Девин.

С общи усилия и с подкрепата на Инициатива за зелен бизнес хотелите и Община Девин  постигнаха споразумение за Дестинация Девин.

През изминалата година инициаторите на Екохартата работиха с експерти на Инициатива за зелен бизнес по намаляване на консумацията на енергия , за въвеждане на ефективни мерки за пестене на вода и управление на отпадъците. Подготвени бяха инструкции за обучение на персонали и отпечатани съвети към гостите, с които те биват насърчавани за екологично поведение.

Основна цел на проекта е преминаване към "зелени" и устойчиви бизнес практики от хотелите на територията на град Девин. Проектът се надява, че съвместната работа на хотелите и общината за прилагане на системи за управление по околната среда ще доведе до създаване и поддържане на уникална туристическа еко-дестинация в дългосрочен план на територията на Девин.

Основните ползи от проекта са: намаляване на разходите за потребление на ресурси (електричество, продукти, вода, и др.), участие на персонала в по-добра работна среда, брандиране на екодестинацията Девин, изграждане на местен капацитет за устойчиво регионално развитие и повишаване на знанията на участниците в проекта по устойчиви бизнес практики и прилагане на системи за управление по околна среда.

Подписвайки  Екологичната харта хотелите и Общината се ангажират да прилагат принципите и идеите, заложени в нея. Инициатива за зелен бизнес ще продължи да ги подкрепя в техните усилия.

Следващата стъпка е да се работи за сертификата EMAS, даван на организации, прилагащи успешна система за управление по околна среда. Само три български компании досега притежават този документ.  В момента има още много фирми, които са на различни етапи от прилагането на схемата. Схемата за управление по околната среда и одитиране - EMAS, е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда. Организациите с такава регистрация отговарят на всички закони, спазват екологични и морални норми и водят активна политика по опазване на околната среда. Те си поставят конкретни цели и изпълнението им се контролира през равни интервали от време от независими експерти по околната среда. За пръв път ЕMAS е обнародван през юли 1993 г. като средство за екологична политика на Европейския съюз.

Доброволните подходи и системи за управление по околна среда (EMAS, ISO 14001, и по-специално подходът "EMAS easy") са един начин за подпомагане на малките и средни предприятия (МСП) да намалят въздействието си върху околната среда,  съответно екологичния си отпечатък и да бъдат по-добре запознати и в съответствие с екологичното законодателство.  В ЕС има около 23 милиона МСП, общо 99% от всички предприятия, а в 96% от тях, са наети по-малко от пет човека. Едно малко предприятие може да има много малко негативно въздействие върху околната среда, но взети заедно, МСП допринасят между 60% и 70% от цялото промишлено замърсяване в ЕС. проект «Внедряване на системи за управление по околна среда в малкия и среден бизнес - стъпка към намаляване на въглеродните емисии» e насочен към развиване на капацитета на МСП да се справят с екологичните аспекти в дейността си.

Инициатива за зелен бизнес е създадена от Фондация ТАЙМ и Таофес за подкрепа на устойчивото развитие сред малкия и среден бизнес. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма Еко-Иновации на Европейската Комисия и Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.