49 613,34 лв. ще бъдат раздадени за еднократна подкрепа в размер до 2000 лева на младежи в неравностойно положение, за да продължат образованието си след завършено средно образование.

От президентската администрация съобщават , че това е част от инициативата „Подкрепи една мечта" през 2015 г., част от която е традиционният абитуриентски бал за деца в неравностойно положение.
От даренията са събрани 60 900 лева, от тях за организиране на традиционния бал за младежите са изразходвани 11 286,66 лева, като остатъкът е 49 613,34 лв.

От „Дондуков" 2 припомнят ангажимента на президента неизразходваният за провеждане на абитуриентското тържество финансов ресурс да бъде използван за въпросната еднократна подкрепа.

За целта е необходимо кандидатите да представят и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане", че отговарят на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

Правилата за получаване на еднократна финансова помощ от Инициативата „Подкрепи една мечта" за 2015 г., както и образец на Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане", са публикувани на сайта на президентската администрация.