Общият устройствен план на Царево предвижда строителство върху защитени дюни и гори след заменки. За това алармират екоорганизации.

Организации от коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" внесоха становища по доклада за оценка на степента на въздействие на измененията на общия устройствен план на община Царево и съвместимостта на местата за строеж по плана с местата от европейската екологична мрежа Натура 2000. Становищата на организацията са негативни.

Според екоорганизациите докладът за оценка и съвместимост показва редица зони, които потенциално могат да бъдат застроени.

Частни охранители и полицаи засилено присъстват на протеста в къмпинг "Корал"

Частни охранители и полицаи засилено присъстват на протеста в къмпинг "Корал"

Частна фирма е оградила близо 120 дка терен, в който попада и единственият път, който води до плажната ивица

Евентуално строителство на тези места би представлявало проблем както за биоразнообразието, което се опазва в защитена зона "Странджа", съвпадаща с едноименния природен парк, така и за местния туристически бизнес, категорични са активистите.

Според организациите от гледна точка на биоразнообразието най-сериозният проблем е предвидената урбанизация на земеделски земи и горски територии в крайбрежната част на защитената зона. Те са място за почивка при миграцията на втория по значимост миграционен път в Европа "Виа Понтика" и местообитание за редица видове бозайници, птици, влечуги и земноводни, както и ценни растителни видове.

Съответно докладът не е оценил редица въздействия като заустването на води в Черно море, разполагането на преместваеми обекти по плажа, светлинното замърсяване и други.

Оказва се, че общият устройствен план на Царево е в нарушение на Закона за горите. Той предвиждал урбанизация на горски имоти, придобити чрез замяна с държавни имоти в землището на село Лозенец.

Според екозащитниците планът е в нарушение и на член 17а от Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Той предвиждал урбанизация, строителство, промяна на предназначението върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни в имоти, които са картирани в специализираните карти на агенцията по кадастъра на дюните в землището на село Лозенец.

Оградите на плаж "Корал" поставени срещу палатките и кемперите

Оградите на плаж "Корал" поставени срещу палатките и кемперите

Пазим плажа от тонове боклуци, обясняват от фирмата

Оказвало се и че експертите, които са изготвили доклада, изобщо не са оценили значимостта на крайбрежните територии, а са оценявали загубата на площи единствено на ниво зона, която е с голяма площ, и от там засегнатите проценти изглеждат ниски.

Застрояването ще засегне драстично пейзажа и ще възпроизведе проблемите, които вече срещаме в други части на българското Черноморие - свръхпредлагане на легла, загуба на бизнес за местните хора, замърсяване на морската акватория и брега и подлагане на изпитание на цялата обслужваща местното население инфраструктура - вода, ток, канализация, проблеми със сигурността поради многократно увеличения трафик на хора, които в пъти превъзхождат по брой местното население.

В представената за обществени консултации информация липсват съществени части от проекта за общ устройствен план на община Царево, които са задължителни по закон и задания, обясняват още активистите. Липсващата текстова и картна информация не позволява обществеността да се запознае с изисканите от закона пределно допустими рекреационни капацитети на курортите, ваканционните селища и вилните зони.

В картния материал липсвали и задължителните елементи на новопредвидената транспортна техническа инфраструктура.