Контролните органи на Главна инспекция по труда са извършили 2 400 проверки на строителни обекти през първото полугодие на годината. В това число влизат и проверките на обекти, на които се извършват дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".

На проверените строителни обекти са установени 12 253 броя нарушения. В 8 125 от случаите на констатирано нарушение става въпрос за неспазване на регламентите за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Това близо 2/3 от всички нарушения.

По данни на НОИ за първото полугодие на 2017 г. в строителството са станали 76 трудови злополуки на работното място, от които 7 са били с фатален край. Спрямо този показател са отчетени леки намаления през първите 6 месеца на настоящата година.

В 4006 случая контролните органи на ИА ГИТ са установили нарушение в областта на трудовите правоотношения.

От ГИТ командироват трудови инспектори по морето

От ГИТ командироват трудови инспектори по морето

9 седмици е престоя на проверяващите от другите райони

В сравнение с броят на нарушенията за същия период на изминалата 2016 година процентът е почти идентичен.

В хода на проверките са приложени 11 447 принудителни административни мерки. 120 са издадените актове за спиране на дейността на обекти или на различни участъци от тях, както и на необезопасени машини или съоръжения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите.

Данните на ИА ГИТ показват, че почти половината от всички издадени актове за спиране са при извършване на строително-монтажни работи. Поради непознаване правилата за безопасна работа и липса на правоспособност 26 работници са отстранени от работа.

При извършените проверки са установени 362 лица, работещи без сключен трудов договор или без да им е предоставен екземпляр от него, както и копие от уведомлението, заверено в НАП.

Започват засилените проверки в строителството

Започват засилените проверки в строителството

Всеки трети акт за спиране на дейност е в строителството

Съставени са и 1 181 акта за установяване на административни нарушения. От тях 492 броя са за нарушения, свързани със здравословните и безопасни условия на труд и 612 броя във връзка с трудовите правоотношения.

От ИАГ ГИТ уверяват, че с всяко установено и отстранено нарушение се минимизира рискът от трудови инциденти. 

Над хиляда тежки трудови злополуки в първото полугодие

Над хиляда тежки трудови злополуки в първото полугодие

Тежките трудови инциденти са били напълно предотвратими

Въпреки засиления контрол, секторът продължава да е един от най-рисковите по отношение на трудовия травматизъм. Основната причина за това е пренебрегване на правилата за безопасност и здраве при работа и неосигурен контрол от страна на работодателите, гарантиращ спазването им. Почти всички трудови инциденти на строителни обекти е можело да бъдат предотвратени при спазване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В същото време контролът в сектора е изключително затруднен поради спецификата на строително-монтажните работи. Те са свързани с полагане на труд на един обект от работници на няколко фирми, което затруднява бързото установяване на конкретния нарушител. Конторлният органи често бил затрудняван и от нежеланието на работниците да съдействат.

Липсват инспектори да контролират трудовата безопасност

Липсват инспектори да контролират трудовата безопасност

Сметната палата извърши одит за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите