С Постановление на Министерския съвет от 25 юли за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД), обнародвано в Държавен вестник на 30 юли са направени промени. Измененията и допълненията в ППЗСПД целят синхронизирането му със Закона за семейни помощи за деца и намаляването на административната тежест върху лицата и семействата. Те са в сила от 1 август.

С направените промените се регламентира възможността заявленията-декларации за получаване на всички видове семейни помощи за деца да бъдат подавани и по електронен път с квалифициран електронен подпис или чрез лицензиран пощенски оператор, а не само чрез лично заявяване в дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес.

Създават нова агенция за качество на социалните услуги

Създават нова агенция за качество на социалните услуги

Министър Бисер Петков представи новия закон

При лично заявяване за отпускане на семейни помощи в съответната ДСП по настоящ адрес, документите, упоменати като необходими за представяне в специализираната нормативна уредба, се прилагат на хартиен носител в оригинал, като се изискват за справка и личните карти на заявителите.

Когато кандидатстващите за отпускане на семейни помощи използват лицензирани пощенски оператори за подаването на заявленията-декларации, необходимите документи също се прилагат в оригинал.

До създаването в Единния портал за достъп до електронни административни услуги на всички електронни административни услуги, отнасящи се до предоставянето на семейни помощи, подаването на заявленията-декларации по електронен път ще се извършва чрез създадените от лицата профили в системата "Електронно връчване".

Родители искат еднакви помощи за приемни семейства и за деца, отглеждани от роднини
Обновена

Родители искат еднакви помощи за приемни семейства и за деца, отглеждани от роднини

Протестът е от инициативата "Системата ни убива"

Удостоверяването на самоличността на заявителите ще се осъществява чрез квалифициран електронен подпис. Към заявленията трябва да бъдат приложени необходимите документи, сканирани като прикачен файл.

Във връзка с влезлите в сила от 1 август изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца, касаещи прекратяването на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, в ППЗСПД е регламентиран и редът за прекратяването на помощта.

Когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование и от 5 учебни часа от ученик, Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще изисква от Министерството на образованието и науката писмено потвърждение на актуалността на подадената информация за допуснатите отсъствия от конкретното дете, преди заповедта за прекратяване на помощта да бъде издадена.

Законът за социалните услуги мина на НСТС

Законът за социалните услуги мина на НСТС

Част от работодателските организации обаче не го разбират

Нов момент е и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на два пъти. Половината от нея ще се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората половина в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Еднократната помощ за ученици ще се възстановява ако: детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако причина за това е здравословното му състояние; не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, както и когато в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Социалните помощи да се актуализират спрямо инфлацията

Социалните помощи да се актуализират спрямо инфлацията

До 30 дни обсъждат промените в Правилника към Закона за социалното подпомагане