Министерството въвежда по-сериозен контрол над водите за питейно-битово водоснабдяване. Това съобщиха от МОСВ. Предвижда се график за ползването на водите от комплексните и значими язовири за месец февруари.

На всички язовири, които се използват за питейно-битовото водоснабдяване, не се разрешава работа на ВЕЦ на енергиен режим и се ограничава ползването на води от промишлените предприятия.

За язовирите, водите от които се използват за питейно-битово водоснабдяване и са с наличен обем под 50% от общия, водоползвателите, включително и ВиК дружествата, са уведомени да предприемат мерки за водоснабдяване от алтернативни водоизточници - повърхностни и подземни, за които имат издадени разрешителни от съответните Басейнови дирекции.

Евродепутат настоя да се ползва изкуствен интелект за прогнозиране на водата в язовирите

Евродепутат настоя да се ползва изкуствен интелект за прогнозиране на водата в язовирите

"Водопреносната мрежа е в критично състояние"

Поради системно подаване на неверни или манипулирани данни, още вчера бе възложено на басейновите дирекции да извършат проверки за наличие на сертифицирани и заверени измервателни устройства на язовирите с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване - "Искър", "Бели Искър", "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Йовковци", "Тича", "Камчия", "Ясна Поляна", "Асеновец", "Боровица", "Студена", "Ястребино", "Дяково", "Калин" и "Карагьол". При констатирано неизпълнение ще се направят предписания в едномесечен срок да бъдат монтирани сертифицирани измервателни устройства на посочените в разрешителните за водовземане места.

Басейнова дирекция тръгва на ревизия колко вода ползват ВиК операторите

Басейнова дирекция тръгва на ревизия колко вода ползват ВиК операторите

6 язовира от наблюдаваните от МОСВ 52 са с обем под 50%

Басейновите дирекции трябва да проверят и ВиК оператори по изпълнение на условията в разрешителните за водовземане и беше съобщено, че от общо 6 язовира от 52, наблюдавани от МОСВ, са с обем под 50%: "Студена" е на 13,4% от обема, "Асеновец" - 28,3%, "Дяково" - 35,5%, "Ястребино" - 31,1%, "Калин" - 33,7, "Карагьол" - 32%.

Във връзка с ниския обем в язовир "Дяково", който е с процент на запълване 35,5% и реално постъпващ незначителен приток, води за промишлено водоснабдяване не са разрешени. Промишлените предприятия са уведомени, че следва да се осигуряват от алтернативни водоизточници, съгласно издадените разрешителни за водовземане от повърхностни и подземни водни обекти. Води за питейно-битово водоснабдяване на промишлените предприятия ТЕЦ "Бобов дол" и "Ай Ви Пи Комършъл" не се разрешават, докато не бъдат монтирани измервателни устройства за измерване на водите, които използват от предприятията за питейно-битови цели. Разрешените води за питейно-битовото водоснабдяване от язовир "Дяково" са редуцирани в съответствие с реално използваното през 2019 г.

Контролът на язовирите залегна в специална наредба

Контролът на язовирите залегна в специална наредба

Приемането е наложено от изискването на Закона за водите

За язовир "Асеновец", чийто процент на запълване 28,2%, разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани на 0,5 млн. м3, предвид ниския обем в язовира. Следва "ВиК" - Сливен да осигури останалото количество, необходимо за питейно-битово водоснабдяване от алтернативни водоизточници. "ВиК" - Сливен е титуляр на 20 разрешителни за водовземане от подземни води, с общ разрешен годишен лимит - 14,9 млн. м3.

За язовир "Студена" са предприети действия за максимално ограничаване на водовземането от язовира, като се подават води единствено за питейно-битово водоснабдяване. Удовлетворена е заявката на ВиК Перник за месец февруари в размер на 752 000 м3.

Бившият шеф на ВиК-Перник и бившият и.д. кмет излизат на свобода

Бившият шеф на ВиК-Перник и бившият и.д. кмет излизат на свобода

Това реши Спецсъдът