Правителството прие Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в България за периода 2021 - 2030 година. Документът представя основните принципи и приоритети в развитието на образователната система.

Рамката поставя като цел всички български младежи да завършват училищно образование като функционално грамотни, иновативни, социално-отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот.

Приемът на студенти само с оценки от матурите нямало да понижи качеството на образованието

Приемът на студенти само с оценки от матурите нямало да понижи качеството на образованието

Трябвало да има промяна в съдържателната част на матурите

Индикативната оценка на необходимия финансов ресурс за периода 2021 - 2030 година за изпълнение на заложените цели на Стратегическата рамка възлиза на приблизително 50 млрд. лв.