Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) във вторник прие Анализ на натовареността на съдилищата през 2022 г.Той е изготвен на основание чл. 30, ал. 5, т. 12 от Закона за съдебната власт. Това съобщават от пресцентъра на ВСС. 

Данните показват, че общият брой на постъпилите през миналата година дела са 639 903 броя, като са приключени 511 632 броя дела, или 80 % от тях. С решение по същество са завършили 419 077 броя дела (82 %) и 92 555 броя са прекратени.

Запазва се очерталата се тенденция на висок относителен дял на приключените с решение дела.

Висящите в края на годината дела са 128 271 броя, или 20 % от общо делата за разглеждане.

Анализът се публикува на интернет страницата на ВСС в раздел "Постоянни комисии", "Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика", "Анализи и доклади".

Уточнява се, че анализът е изготвен чрез количествено и качествено изследване на информацията относно постъпили, разгледани и свършени дела по вид и структура, и спрямо броя на съдиите- по щат и действително натоварени. Натовареността на Върховния касационен съд и Върховния административен съд не е предмет на изследването, тъй като тези върховни структури отчитат дейността си със самостоятелно изготвени годишни доклади, в които задълбочено анализират своята натовареност.

ВСС върна за поправка 319 декларации за имущество на магистрати

ВСС върна за поправка 319 декларации за имущество на магистрати

Проверени са 4155 ежегодни декларации за имущество и интереси за 2022 г.

Също така днес Съдийската колегия указа на Инспектората към ВСС в едноседмичен срок да направи поправки в предложенията си за наказания на двама съдии - Борис Динев - съдия в Окръжен съд - Враца, както и на Христо Крачунов - съдия в Административен съд - София-област.

Изисква се да бъдат представени всички доказателства, относими към твърдените в предложенията факти, с които разполага и които са посочени като източници на информация при извършване на проверка, възложена със заповед № ПП-23-2/17.02.2023 г. на главния инспектор на ИВСС.

Ако това не бъде направено предложенията ще бъдат оставени без разглеждане.

1897 сигнала за съдебни нарушения през 2020 г. проверявал Инспекторатът на ВСС

1897 сигнала за съдебни нарушения през 2020 г. проверявал Инспекторатът на ВСС

Някои от мерките за защита от домашно насилие са неприложими