През 2017 година в България са извършвани най-много престъпления с общоопасен характер. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица по глави от Наказателния кодекс (НК).

В рамките на изминалата 2017 година са приключили делата за 34 535 извършени престъпления. Съдебните дела за 11 482 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 15 271 - с условно осъждане, за 825 - с оправдаване, за 351 - с прекратяване, а за 6 606 - с освобождаване от наказание.

Данните на НСИ показват, че през 2017 година у нас са извършени 12 837 престъпления с общоопасен характер. Това са престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда и други. Тези престъпления представляват 48% от всички наказателни престъпления през изминалата година.

Осъдените за извършването на този вид престъпления са 11 582, или 44.9% от общия брой на осъдените през 2017 година лица. В сравнение с предходната 2016 година се наблюдава увеличение на броя на престъпленията с 5.2% и намаление на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления с 1.3%.

В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 9 731, или 75.8% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 8 979 лица, или 77.5% от осъдените за извършени общоопасни престъпления.

Въпреки че годишно се издават осъдителни присъди за близо 10 хиляди престъпления на пътя, изглежда българите продължават да шофират като джигити.
Данни от статистиката на МВР относно пътните инциденти през 2017 година сочат, че у нас са регистрирани 6 846 тежки пътнотранспортни произшествия. При тези катастрофи са загинали 678 души, а 8 630 души са били ранени.
Данните към края на месец юни 2018 година сочат, че за първите шест месец на годината у нас са регистрирани 3 034 тежки катастрофи. Загиналите са 242 души, а ранените - 3 889 души. 

Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 2017 г., са 2 402 или с 15.5% повече в сравнение с 2016 година. Наказаните за тях лица са 1 991, като увеличението спрямо предходната година е с 4.5%.

1 152 непълнолетни са осъдени през 2017 година

1 152 непълнолетни са осъдени през 2017 година

Над 34 хил. съдебни дела са приключили през 2017 г.

След общоопасните криминални деяния у нас се извършват най-много престъпления против собствеността. Тези престъпления се нареждат на второ място в структурата на деянията, завършили с осъдителна присъда през 2017 г. Броят на тези престъпления е 5 692, или 21.3% от всички престъпления, завършили с осъждане. Спрямо 2016 година това е с 10.3% по-малко. Осъдени са 6 427 лица, или 24.9% от общия брой на осъдените през 2017 година.

Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество - 65.9% от престъпленията против собствеността и 14.0% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 3 752 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 4 443.

По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността - през 2017 г. за 605 грабежа са осъдени 703 лица.

За извършени 560 измами са осъдени 602 лица, или 9.4% от осъдените за престъпления против собствеността.

Над 9 000 деца са извършили престъпление през 2017 г.

Над 9 000 деца са извършили престъпление през 2017 г.

В криминогенна среда у нас живеят 4 781 деца

На трето място в структурата на криминалните деяния се нареждат престъпленията против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. През 2017 г. с осъждане са завършили 1 681 такива престъпления, което е 6.3% от всички наказани престъпления. За този вид престъпления са осъдени 1 732 лица, или 6.7% от общия брой на осъдените лица.

Незаконното преминаване през граница е най-разпространеният вид сред тези престъпления. За 811 нарушения на държавната граница са осъдени 897 лица, или съответно 48.2% от престъпленията и 51.8% от осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции. В сравнение с 2016 г. е регистриран спад с 46.9% на престъпленията, завършили с осъждане, и с 49.4% на осъдените лица за извършването на този вид престъпления.

За 94 превеждания през граница са осъдени 143 лица, или 8.3% от наказаните за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции.

Дело за стопанско престъпление влачено над 21 години

Дело за стопанско престъпление влачено над 21 години

Делото "рекордьор" е от 1996 г.

През 2017 г. с осъдителна присъда са приключили и делата за 2 009 извършени престъпления против стопанството - общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната и кредитната система. Това е 7.5% от общия брой на наказаните престъпления, като за тях са осъдени 2 023 лица, или 7.8% от всички осъдени лица.

През 2017 г. са наказани 1 745 престъпления против личността - убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат и трафик на хора. Тези престъпления представляват 6.5% от всички престъпления, завършили с осъждане у нас през 2017 година. За извършването им са осъдени 1 509 лица, или 5.8% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината.

Сред престъпленията против личността най-много са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 836 престъпления. Броят на осъдените лица за извършването на този вид престъпления е 789, или 52.3% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността.

С изключително висока обществена опасност сред престъпленията против личността са умишлените убийства. С осъдителни присъди са завършили делата за 90 убийства (довършени и опити), като за извършването им са осъдени 102 лица.

С осъждане са приключили 247 наказателни дела за разврат, а осъдените лица са 211.

Наказаните през 2017 г. изнасилвания (довършени и опити) са 44, като за тях са осъдени 47 извършители.

За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 99 наказателни дела. Осъдените лица за този вид престъпления са 38.

Хванаха муле на ало-измамник, минути след като обра възрастна жена

Хванаха муле на ало-измамник, минути след като обра възрастна жена

Граждани на Шумен са дали 205 хил. лв. на ало-измамници от началото на 2018 г.

Освен гореизброените престъпления през 2017 г. са осъдени още над 2 500 души за други деяния:

  • престъпления против брака, семейството и младежта - 699 лица (2.7% от всички осъдени);
  • документни престъпления - 830 лица (3.2%);
  • престъпления против реда и общественото спокойствие - 595 лица (2.3%);
  • престъпления против правата на гражданите - 260 лица (1.0%);
  • за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система са осъдени 136 лица (0.5%).