И през 2019 г. продължава наравномерната натовареност на съдиите. Намаляването на постъплението на делата е минимално. Това стана ясно от Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г., съобщиха от ВКС.

Неравномерното натоварване и дългите срокове за провеждане и приключване на конкурсните процедури, както и масовото командироване на съдии, което не става по изключение, продължават да утежняват работата на българските съдии, се казва в документа.

В Доклада за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г. са анализирани проблемите и въпросите за законодателните промени, неравномерната натовареност на съдилищата, съдебната администрация, съдебните сгради. Подчертава се, че не само натовареността и битовите въпроси са сред проблемите на съдиите в България.

В документа пише, че съдиите работят в изключително агресивна медийна среда, като тази тенденция се задълбочи през 2019 г.

"Колеги са подлагани на безпрецедентни атаки, насочени към дискредитиране на професионалното и личното им достойнство. Използваните похвати, разбира се, са в пълно противоречие с принципите на Етичния кодекс на медиите. Крайната цел на тези кампании, които често са координирани с изявления и действия на представители на другите власти (а и на такива от съдебната система), е да се възпита покорство у магистратите и по този начин методично да бъде ликвидирана независимостта на съда. Това накърнява публичното доверие в съда и води до усещане за липса на справедливост".

ВСС има конституционно задължение да защитава съдиите, но през 2019 г. не само абдикира от тези свои задължения, но дори се включи в атаките срещу съдии, изпълнили своите професионални задължения, става ясно от доклада.

През 2019 г. трайно е очертана тенденция към увеличаване на делата с висока фактическа и правна сложност, а това е фактор, повишаващ натовареността, защото увеличава времето, необходимо за решаването на съответния казус.

Към 1 януари 2019 г. несвършените дела, останали за разглеждане и решаване през годината, са 4181 бр. (при 4024 бр. през 2018 г. и 4260 бр. през 2017 г.).

Постъпилите дела през 2019 г. са 9244 бр. (през 2018 г. те са 9483 бр., а през 2017 г. са 9758 бр.), т. е. общият брой на делата за разглеждане през изминалата 2019 г. е 13 425 бр. (при 13 507 през 2018 г. и 14 018 през 2017 г.). В доклада се посочва, че количеството на делата продължава да е извън стандартите за нормална натовареност на най-висшата съдебна инстанция на фона на ангажимента на върховните съдии да изпълняват същевременно конституционното си задължение за уеднаквяването на съдебната практика.

Искат ВКС да тълкува противоречива съдебна практика при обявяване в несъстоятелност

Искат ВКС да тълкува противоречива съдебна практика при обявяване в несъстоятелност

ИВСС предлага на министъра да промени в Търговския закон за несъстоятелността

В документа пише още: "Не бива да се подценяват и множеството ангажименти на съдиите от ВКС, свързани с дейността им в междуведомствени работни групи и други подобни формати, подготвяне и изпращане на становища до Конституционния съд и такива в рамките на съгласувателни процедури, изготвяне на становища по законопроекти и участие при обсъждането им в комисии на Народното събрание, членства в различни междуинституционални органи, участия като лектори в обучения, семинари и конференции, анализ на съдебна практика, и подготвяне на отговори по въпросници от върховни съдилища от държави - членки на Европейския съюз, постъпили във ВКС в рамките на членството му в Мрежата на председателите на върховните съдилища в ЕС, участие в държавни изпитни сесии.".

Въпреки всички тези времеемки ангажименти през 2019 г. съдиите от ВКС са решили общо 9046 дела, като през 2018 г. те са 9145 бр., а през 2017 г. са 9802 бр.

Останалите несвършени към 31 декември 2019 г. дела са 4344 бр. (при 4181 бр. през 2018 г. и 4024 бр. през 2017 г.), т. е. в края на периода несвършените дела са повече от тези към 1 януари 2019 г. (4181 бр.).

И през 2019 г. Върховният касационен съд продължава да изпълнява конституционно си правомощие да уеднаквява съдебната практика.

Искат ВКС да тълкува противоречива съдебна практика при обявяване в несъстоятелност

Искат ВКС да тълкува противоречива съдебна практика при обявяване в несъстоятелност

ИВСС предлага на министъра да промени в Търговския закон за несъстоятелността

Образуваните тълкувателни дела през 2019 година са с шест повече в сравнение с 2018 г. Постановените тълкувателни решения през 2019 г. са с 2 броя по-малко от приетите през 2018 г.

Във ВКС през 2019 г. са образувани общо 13 тълкувателни дела (при 7 през 2018 г.) - 1 пред Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК), 5 пред Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК), 1 пред Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) и 5 пред Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК). Образувано е 1 тълкувателно дело пред Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС.

От президентството отговарят, че само КС може да тълкува Конституцията

От президентството отговарят, че само КС може да тълкува Конституцията

Това е първото питане на Иван Гешев след встъпването му в длъжност

През 2019 г. във ВКС са приети общо 14 тълкувателни решения/определения и постановления (при 16 бр. през 2018 г.). Постановени са и 2 тълкувателни постановления - 1 на Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд (ВАС) и 1 на Общото събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС.

За 2019 г. от Върховния касационен съд е отправил едно искане до Конституционния съд. То е за даване на тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение трето от Конституцията по въпроса: "Какви са правните последици от решенията на Конституционния съд в хипотеза, когато се обявява за противоконституционен закон с еднократно действие?".

Конституционните съдии ще тълкуват дело за Царска Бистрица
Обновена

Конституционните съдии ще тълкуват дело за Царска Бистрица

Искането е отправено от съдии от ВКС, което е пробив в практиката на КС

Като изпълнение на препоръка от Механизма за сътрудничество и оценка, според доклад на ЕК от 25 януари 2017 г. от ВКС публикуват ежемесечно в интернет предстоящите за разглеждане дела, свързани с корупционни престъпления и с организирана престъпност, както и постановените по тях решения.

През 2019 г. от състави на ВКС са постановени 28 решения по дела, свързани с корупционни престъпления - с 14 от решенията са потвърдени актовете на въззивната инстанция, с 2 - актовете на въззивната инстанция са отменени и делата са върнати за ново разглеждане. По 3 дела частично е потвърдено и частично е отменено решението на въззивния съд и делото е върнато за ново разглеждане, с 8 от решенията актовете на въззивната инстанция са изменени, а с 1 - производството е прекратено.

През 2019 г. от ВКС имат 14 решения по дела, свързани с организирана престъпност. Със 7 от решенията са потвърдени актовете на въззивната инстанция, с 1 - е отменено решението на въззивния съд и делото е върнато за ново разглеждане, с 2 - частично е потвърдено и частично е отменено решението на въззивния съд и делото е върнато за ново разглеждане, с 2 - е изменено решението на въззивния съд, с 1 - производството по искане за възобновяване е прекратено, с 1 - искането за възобновяване е оставено без уважение.

Общо за съдилищата (включително ВКС) висящите в началото на 2019 г. дела - 120 786 бр., са повече от тези в началото на 2018 г., когато са 109 772 бр. Заради по-слабото постъпление на дела през годината обаче (553 839 бр. през 2019 г. при 565 011 бр. за 2018 г.) броят на делата за разглеждане от съдилищата през 2019 г. - 674 625 бр., е по-малък със 158 бр. в сравнение с 2018 г., когато тези дела са 674 783 бр.

Намалява и броят на свършените дела през годината. Докато през 2018 г. всички съдилища (включително ВКС) са свършили 553 549 дела, през 2019 г. броят на тези дела е 548 385, т. е. с 5164 дела по-малко.

Повече са останалите висящи в края на периода дела - към 31 декември 2019 г. те са 126 205 бр., докато към 1 януари 2019 г. са 120 786 бр.

Обобщените статистически данни за дейността на апелативните, окръжните, военните, специализираните наказателни и районните съдилища през 2019 г. показва съвсем незначително намаление на броя на делата за разглеждане - с 0,01% спрямо 2018 г. (намаление с 3,07% спрямо 2017 г.).

Слабо увеличение спрямо предходната година с 2,5% има само при окръжните съдилища (докато при останалите съдилища данните са за намаление), като на този фон броят на съдиите по щат в окръжните съдилища, включително в Софийския градски съд (СГС) и Специализирания наказателен съд (СНС), през 2019 г. е 766 - намален е със 7 броя спрямо предходната година.

Общо за тези съдилища има и леко намаление на броя на приключените дела - с 0,93% спрямо 2018 г. (намаление с 5,92% спрямо 2017 г.). Отново само при окръжните съдилища се наблюдава увеличение с 0,99% на броя на приключилите дела спрямо предходната година, докато при останалите съдилища се констатира намаление.

Приключените в 3-месечен срок дела през 2019 г. са с 3% по-малко от тези, приключени през 2018 г. в рамките на този срок, и с 8,65% по-малко от приключените през 2017 г. в 3-месечен срок.

За 2019 г. от апелативни, окръжни и военни съдилища, са дадени 5414 разрешения за използване на специални разузнавателни средства (СРС), а изготвените и получени веществени доказателствени средства (ВДС) са 1314 бр. За сравнение - през 2018 г. са дадени 5403 разрешения, а изготвените и получени ВДС са 1172 бр., през 2017 г. - 4701 дадени разрешения и 1214 бр. получени ВДС.

Данните за движението на делата за всички съдилища (без ВКС) през 2019 г. са:

- висящи в началото на годината - 116 605 бр. (при 105 748 бр. през 2018 г.);

- постъпили през 2019 г. - 544 595 бр. (при 555 528 бр. през 2018 г.);

- общо дела за разглеждане - 661 200 бр. (при 661 276 бр. през 2018 г.);

- свършени дела през 2019 г. - 539 339 бр. (при 544 404 през 2018 г.);

- свършени в 3-месечен срок - 443 095 бр., т. е. 82,16% от всички (при 456 791 бр. или 83,9% през 2018 г.);

- дела със съдебен акт по същество - 459 478 бр. (при 462 810 бр. през 2018 г.);

- прекратени производства - 79 861 бр. (при 81 594 бр. през 2018 г.);

- висящи дела в края на годината - 121 861 бр. (при 116 872 бр. през 2018 г.).

Натовареността на съдиите се споменава на няколко пъти в доклада. Съдиите по щат в районните съдилища към областните центрове (включително в Софийския районен съд), които са изключително натоварени, през 2019 г. е 669, т. е. налице е увеличение само с 9 щатни бройки (1,36%) спрямо 2018 г. В останалите районни съдилища броят на съдиите през отчетния период е 333, като е намалял спрямо 2018 г. със 7 щатни бройки (2,06%).

Натовареността е неравномерна както между отделните инстанции, така и между звена от едно и също ниво. При средна натовареност от 9,16 дела за разглеждане месечно на един съдия за апелативните съдилища (през 2018 г. тя е 9,31), тази на Софийския апелативен съд е 12,57 дела (при 13 през 2018 г.).

Във Военно-апелативния съд натовареността на съдиите е 1,32 дела (1,28 през 2018 г.), а на Апелативния специализиран наказателен съд е 4,46 дела месечно (4,57 през 2018 г.).

При сравнението на данните за отделните окръжни съдилища също се вижда голямата разлика в натовареността между тази на СНС и СГС, от една страна, и на останалите, от друга страна.

Средната натовареност през 2019 г. на съдебните звена на това ниво е 14,59 дела за разглеждане месечно на един съдия (при 13,79 през 2018 г.).

В Спецсъда един съдия има 34,02 дела месечно (при 35,99 през 2018 г.), на СГС е 26,05 дела (през 2018 г. е 25,39), а под 8 дела през 2019 г. за разглеждане месечно на един съдия е натовареността на окръжните съдилища в Шумен (7,62), Търговище (7,19) и Кърджали (7,04).

Неравномерното натоварване на съдиите е още по-видимо в районните съдилища. При средна натовареност от 56,90 дела за разглеждане месечно от един съдия в районните съдилища в областните центрове (при 55,38 през миналия отчетен период), натовареността на един съдия от Софийския районен съд през 2019 г., е 71,65 дела (при 73,83 през 2018 г.).

Твърде висока през 2019 г. е натовареността и в районните съдилища в Перник (69,26 дела месечно на един съдия), Хасково (65,52 дела), Пловдив (64,70 дела) и Пазарджик (64,53 дела). От друга страна, под 40 дела месечно разглеждат съдиите в районните съдилища в Силистра (33,82 дела), Търговище (34,66 дела), Добрич (35,30 дела), Габрово (36,69 дела) и Велико Търново (37,11 дела).

По-слаба е натовареността на магистратите от районните съдилища извън областните центрове (при средна натовареност от 43,41 дела за разглеждане месечно от един съдия) има съдилища с натовареност и под 20 дела - Ивайловград (13,63).

Твърде слабо натоварени са и районните съдилища в Крумовград (20,13 дела), Кула (20,54 дела), Чепеларе (20,70 дела), Генерал Тошево (21,97 дела), Ардино (22,67 дела), Тополовград (22,79 дела).

В същото време при други съдилищата от това ниво натовареността е над 80 дела месечно - Районен съд - Лом (85,87) и Районен съд - Нова Загора (85,13). Месечно един съдия в Районен съд - Брезник разглежда 64,50 дела, в Районен съд - Чирпан - 64,21 дела, в Районен съд - Пещера - 63,31 дела, в Районен съд - Ихтиман - 62,21 дела, а в Районен съд - Провадия - 60,50 дела. За поредна година се налага изводът, че част от съдилищата са твърде натоварени, което естествено води до по-бавно правосъдие, докато друга част от съдилищата са недостатъчно натоварени.

Докладът е публикуван на страницата на Върховния касационен съд (ВКС) - секция "За съда", "Анализи и доклади", са публикувани Годишният доклад за дейността на ВКС през 2019 г. - http://www.vks.bg/analizi-i-dokladi/vks-godishen-doklad-2019.pdf, приет от Пленума на съда на 26.05.2019 г. Публикуван е и Докладът за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г. - http://www.vks.bg/analizi-i-dokladi/vks-doklad-prilagane-zds-2019.pdf, внесен във Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26.05.2019 г.