Работодателски организации написаха открито писмо на здравния министър Кирил Ананиев, вицепремиера Валери Симеонов и социалния министър Бисер Петков за промените в нормативните актове, свързани с превенцията на здравето на работещите.

Писмото е подписано от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Отпадат ежегодните медицински прегледи за учители
Обновена

Отпадат ежегодните медицински прегледи за учители

Ще се преглеждат при необходимост

Работодателите предлагат профилактичните прегледи и изследвания за условията на труд да са с обхват и периодичност и по стандарти, отделни за всеки рисков фактор, както това е въведено в Европейските страни.

Предлагат да се направят необходимите изменения и допълнения в Закона за здравето и в Закона за лечебните заведения, за да бъде конкретно определено мястото на превенцията на здравето при работа като част от националната система за превенция и ролята на трудовите медици в нея.

Те предлагат да бъдат разграничени (без дублиране) профилактичните дейности, финансирани по НЗОК, и тези, заплащани от работодателя във връзка с условията на труд.

Второто им предложение е обхватът и съдържанието на прегледите и изследванията във връзка с условията на труд, заплащани от работодателя, да бъдат приведени в съответствие с европейските практики и стандарти, които се основават на съвременни, статистически проверени норми.

Повече пари за профилактика искат от БЛС

Повече пари за профилактика искат от БЛС

Ежегодно подписват около 400-450 свидетелства на медици за напускане на страната

Досегашният подход на компенсиране на дефицити за сметка на работодателите чрез по-висока честота и брой на лекарите, които преглеждат работниците, е доказано неефективен. Той не съответства на подхода и практиката на превенция на здравето при работа в Европа, в т.ч. в балканските страни, които не са членове на ЕС, пишат от работодателските организации.

Работодателите дават пример с практиките в Европейските страни. При тях няма предварителни и периодични профилактични прегледи във връзка с условията на труд на кандидатите за работа и работещите, които не са изложени на професионални рискове. Профилактиката в този случай се покрива от ежегодните прегледи и изследвания при общопрактикуващия лекар /ОПЛ/.

Манолова призова жените да отделят време за профилактика

Манолова призова жените да отделят време за профилактика

Диагнозата на Манолова съвпаднала със състезанието за омбудсвам

Вторият пример, изтъкнат от работодателите е, че от обхвата на периодичните медицински прегледи на работещите са изключени прегледите от специалист вътрешни болести/обща медицина, извършвани от личните лекари. За сметка на работодателя са само прегледите във връзка с условията на труд.

За всеки от рисковите фактори при работа има разработени и утвърдени стандарти за медицинските прегледи и изследванията, както и тяхното провеждане и документиране. Целта е да се разкриват в ранен стадий заболяванията, свързани с условията на труд. Със стандартите се гарантират качество на прегледа и възможност за сравнимост на резултатите по единни критерии, независимо от това кой и къде преглежда.

Затруднява се профилактиката за пациенти с диабет тип 2

Затруднява се профилактиката за пациенти с диабет тип 2

Алармират от Българска асоциация "Диабет"

Четвъртото предложение на работодателите е, че заключенията за пригодност на работещите, извършващи рискови дейности, препоръките въз основа на резултатите от прегледите към работещия и работодателя, се дават от преглеждащия лекар. В България правото на трудовите медици да преглеждат беше отнето през 2008 г. Техните заключения и препоръки се дават по имейл или факс, въз основа на документи от прегледи и изследвания, направени от други лекари.

Честотата на профилактичните прегледи за трудовите условията на труд у нас е значително по-висока от установената в европейските страни, пишат работодателските организации.

Прегледите по отделните рискови фактори в европейските страни се извършват по съответен стандарт от един лекар, притежаващ специфични познания за възможните въздействия на рисковия фактор върху здравето на работещия и познания за конкретните условия на работа, дават пример представителите на бизнеса.

Тези прегледи се извършват от трудовите медици. При необходимост работникът се насочва към специалист в съответната медицинска дисциплина. У нас прегледите при един рисков фактор се извършват от 2 до 4 специалисти, напр. при шум над 85 dB - от трима специалисти по "вътрешни болести", "нервни болести" и "УНГ" с ЕКГ и изследване на слуха, пишат работодателите.

Липсата на профилактика ни поставя на челно място по брой инфаркти

Цигарите, алкохолът и мазните храни са най-големият враг на сърцето

Те искат ясна регламентация в кои случаи профилактичните прегледи са задължителни (с произтичащите от това последствия за работещия и работодателя) и кои са препоръчителни. На вторите работникът се явява по свой избор.

Позицията на работодателите по поставените въпроси вече е дискутирана с Националния консултант по трудова медицина и с представители на МЗ.

Повод за писмото на работодателите са създадените работни групи, които подгтотвят проекти на Наредби за изменение на Наредбата за дейността на службите по трудова медицина и Наредбата за предварителните и периодичните медицински прегледи на работещите. И двете наредби са тясно свързани с бъдещето на превенцията на здравето и поддържане на устойчива дееспособност на работещите. Групите са определени със заповеди на здравния министър.