Теренен мониторинг показва самовъзстановяване на понто-сарматски степи в района на Добруджа, уверяват от екоминистерството.

Теренният мониторинг е направен от ДЗЗД "ЕНВИМОН" на 10 природни местообитания на територията на зони от екологичната мрежа "НАТУРА 2000" и извън тях в различни части на страната.

При наблюдението извън защитена зона в Добруджа е установено самовъзстановяване на площи от понто-сарматски степи в Добруджа, в близост до град Балчик. Индивиди от типичните за местообитанието видове са установени дори като пионерни, заселващи нови площи.

Интерес предизвикаха още взаимоотношенията между вид от Червената книга на Република България - храстовидна карагана (Caragana frutex (L.) K.Koch) и чуждия инвазивен вид айлант (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle).

В защитена зона "Кабиюк" бе установено, че местообитанието "Понто-сарматски широколистни храстчета", което се определя от присъствието на този вид в тази зона, е заплашено от нашествието на плътна популация от айлант.

Нашествието е в източната част от местообитанието и в нея то губи територия и индивиди, засенчвано от айланта. В същото време в западната част храстовидната карагана заема нови територии и така местообитанието се "премества", "бягайки" от нашественика.

Това местообитание е застрашено и от местен вид - популярният бодлив храст драка (Paliurus spina-christi Mill.). Проблемът е установен на територията на защитена зона "Таушан тепе".

В резултат на плътно обрастване местообитанието също губи територия. Неочаквано храстовидната карагана се оказва много адаптивна и дълго време успява да съществува в "прегръдката" на драката, пишат от ековедомството.

Мониторингът е от ДЗЗД "ЕНВИМОН" по проект на Изпълнителната агенция по околна среда - "Извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците" по ОПОС 2014-2020.

Припомняме, благодарение на главния юрист на РИОСВ Варна Стела Дочева, която на 14 септември 2017 г. провери на място сигнали за унищожаването на понто-сарматски степи, бяха спасени около 2/3 от територията, която месец по-рано е била опожарена. При проверката е установено разораване на степите. Дочева спира с констативен протокол действията на собственика на земята.

Тогава страната ни бе заплашена от санкции за милиони, ако не спазваме изискванията за защитените зони "Натура 2000".