Връщането на прогресивното подоходно облагане няма да намали бедността, но ще влоши бизнес средата.

Това е оценката Българската стопанска камара, която излезе с нарочно изявления по повод зачестилите призиви за отмяна на плоския данък..

„Намаляването на бедността и икономическото неравенство не може да бъде постигнато с фокусиране върху едностранчиви инструменти и промени на данъчната политика“, се казва в становище на БСК по повод внесения от народния представител Михаил Миков и група депутати законопроект за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Неведнъж от левицата са правили подобни предложения, но по време на управленията си не са въвеждали промяната.

От Българската стопанска камара отбелязват, че високото равнище на бедност и социално неравенство у нас са следствие на структурните проблеми в икономиката и обществото.

Сред тях са негативните демографски и миграционни процеси, сривът в образованието и квалификацията, маргинализацията на широки социални групи, дефицитите в пенсионната система и социалното подпомагане, ниската производителност на труда и ниската добавена стойност на продукцията, правната несигурност, високото равнище на корупция и сива икономика.

Според БСК сегашните ниски пропорционални ставки от 10 на сто компенсират дефектите на бизнес средата и основните рискове пред инвеститорите, а предлаганите промени ще усложнят определянето на дължимия данък при източника на доходи.

Освен това от камарата предупреждават, че има голяма вероятност отново да се проявят силни стремежи за укриване на доходи и полагане на недеклариран труд.

Според БСК, преди да се пристъпва към промени на ставките по ЗДДФЛ и ЗКПО, трябва да бъдат реализирани основни реформи на регулаторната среда, правосъдната  система, антимонополното законодателство и др., да се повиши събираемостта на преките и косвени данъци и да се постигне устойчив икономически растеж от над 3% годишно.

БСК изразява готовност да подкрепи въвеждането на добре обмислена и проектирана система за семейно подоходно облагане, в контекста на задълбочаващата се демографска катастрофа и необходимостта от повишаване на раждаемостта и създаване на условия за пълноценно отглеждане и възпитание на подрастващите в семейна среда.

Становището на БСК е депозирано на вниманието на председателите на четири парламентарни комисии – по бюджет и финанси, по въпросите на децата, младежта и спорта, по икономическа политика и туризъм, и по труда, социалната и демографска политика.