Кабинетът одобри списъците за учебната 2019 - 2020 година със защитените специалности от професии и специалностите от професии, по които в бъдеще се очаква да има недостиг от специалисти на пазара на труда.

Списъците са актуализирани и допълнени, като към утвърдените 29 защитени специалности от професии за настоящата учебна година са добавени 14 нови.

11 нови защитени специалности предлага МОН

11 нови защитени специалности предлага МОН

С фокус машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги

Новите специалности са с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги.

Такива са професии като: техник геолог,  корабоводител - специалност морско корабоводене, организатор по експлоатация на жп инфраструктурата, работник в растениевъдството, строителен техник - транспортно строителство, и други.

Към списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, са добавени три нови търсени специалности - машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. С тях броят на специалностите в списъка става 57.

Въвеждат списъци със защитени професии

Въвеждат списъци със защитени професии

МС предлага промени в КТ, за да може работещите ученици да са осигурени от държавата

Новите специалности и в двата списъка са предложени от отрасловите министерства, от организациите на работодателите и приети от междуведомствена комисия.

С добавянето на новите специалности към списъците се създават условия за прецизиране на държавния план-прием и насочването му за организиране и провеждане на качествено професионално образование и обучение на кадри за приоритетни икономически сектори, в които е налице слаб интерес от страна на учащите. Новите специалности създават и възможности за изпълнението на регионални програми и проекти, както и за обучение по специалности в нови или високотехнологични сектори. Актуализирането на списъците допринася за преодоляване дефицита от подготвени кадри по специалности от професии с важно значение за пазара на труда и за икономическия растеж на националната ни икономика.

Правителството предложи и промяна, с която се гарантира правото на учениците да завършат обучението си при условията и по реда, по които са го започнали, ако се наложи изключване на специалност от професия от някой от актуализираните списъци.

Кабинетът решава дефицита на кадри със защитени специалности

Кабинетът решава дефицита на кадри със защитени специалности

Междуведомствена комисия осенява специалностите