КТ "Подкрепа" отказва да вземе отношение към Закона за държавния бюджет за 2021 г. поради невъзможност да направи това експертно и ефективно.

Причината е, че синдикатът е разполагал с по-малко от 48 часа, за да се запознае с проекта на управляващите. Затова КТ "Подкрепа" само ще изреди предложенията си по сектори, запазвайки си правото на допълнителни бележки в хода на по-нататъшното обсъждане.

Министерство на транспорта - железопътни превози, единични товари

Според синдиката е необходимо да се стимулира по-екологичен транспорт. Те напомнят, че още през 2016 г. са изразили становище относно това, че е необходимо да се планират средства от държавния бюджет под формата на субсидии/компенсации да се стимулира превоза на единични товари (до 6 вагона и маршрут до 80 км.) чрез ЖП транспорт.

Установено е, че средната загуба на оператора за превоз на един вагон е 132 лева. Прогнозираната сума, която трябва да бъде осигурена от държавния бюджет за стимулиране на този вид превози, е 10 млн. лева.

От КТ "Подкрепа" предлагат следните възможностите за това:

  • компенсация от държавата чрез увеличение на средствата за собственика на инфраструктурата;
  • компенсация за намалените приходи от инфраструктурни такси, чрез сегментиране на превозите и компенсиране на намалението през увеличение на друг сегмент;
  • компенсация чрез диференциране на стойността допълнителни услуги заплащани от превозвача;
  • създаване на подходяща инфраструктура и условия (логистични центрове) за привличане на такъв вид товари в големите железопътни гари;
  • въвеждане на бонуси за друг вид услуги;
  • покриване на загубите от извършената дейност.

От синдиката предлагат средствата за стимулиране за извършване на тази дейност да са в размер на 10 млн. лв.

МФ публикува проекта за Бюджет 2021

МФ публикува проекта за Бюджет 2021

Приоритетите на Бюджет 2021 са политиката по доходите

Министерство на земеделието, храните и горите

Според синдиката са необходими 29,337 млн. лв. за дейности, изпълнявани от "Напоителни системи" ЕАД, други 142 334 600 лв. за Българската агенция по безопасност на храните, както и 31 700 000 лв. за Изпълнителна агенция по горите.

Министерство на труда и социалната политика

КТ "Подкрепа" настоява в Бюджет 2021 да бъдат заложени средства за реализираното през септември 2020 г. еднократно увеличение на основните месечни заплати във всички административни структури, както и да се предвидят допълнителни средства в размер на поне 10% от фонд "Разходи за персонал" за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Трябва да се помисли и за увеличаване на средствата за издръжка и за капиталови разходи във всички административни структури предвид увеличаването на разходите за средства за дезинфекция и предпазване, консумативи, командировъчни за извършване на проверки, повишените разходи на комуналните услуги, остарелите сграден фонд, оборудване, техника и факта, че в част от администрацията средствата за издръжка и за капиталови разходи не са увеличавани през последното десетилетие.

От синдиката настояват за 50% ръст на разходите за издръжка на Агенцията по заетостта, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане, както и увеличение на капиталовите разходи на тези три агенции със 100% за компенсиране на дългогодишното изоставане и остаряване на сгради и оборудване.

Те предлагат и увеличение с поне 30% на стандартите по делегираните от държавата дейности в социалната сфера и услуги (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.), като се гарантира пропорционално увеличение с 30% на заплатите на работещите там, считано от 1 януари 2021 г.

Сачева не вижда "капани" в Бюджет 2021

Сачева не вижда "капани" в Бюджет 2021

Тя е категорична, че трябва да се намери баланс да помагат на бизнеса, но той да не става зависим от държавната помощ

Министерство на правосъдието

От синдиката настояват в Бюджет 2021 за Агенцията по вписванията да се заложи увеличение с 30% в перо "Разходи за персонал" спрямо 2020 г., като в случай на недостатъчен финансов ресурс да се предвидят средства в размер на 30% от ФРЗ за служителите от Главна дирекция "Регистри" към АВ за увеличаване на основните месечни заплати на служителите, както и да се предвиди законов механизъм за реализиране на увеличението, считано от 1 януари 2021 г.

От КТ "Подкрепа" предлагат и за Министерството на правосъдието да се заложи увеличение с 30% в перо "Разходи за персонал" спрямо 2020 г. за дирекции "Канцелария", "Електронно правосъдие и регистри", "Българско гражданство" и "Взаимодействие със съдебната власт" за увеличаване на основните месечни заплати на служителите от цитираните дирекции, както и да се предвиди законов механизъм за реализиране на увеличението, считано от 1 януари 2021 г.

Министерство на културата

Според синдиката в сектора са необходими допълнително минимум 15 млн. лева, за да бъде изготвена таблицата с минималните основни месечни възнаграждения за различните категории персонал в музеите и да бъде в сила от 1 януари 2021 г. Те настояват и да бъде въведен единен разходен стандарт за издръжка (преминаване към делегиран бюджет) на останалите 50 музея, които все още са финансирани като местни дейности. За таци цел са необходими около 6 млн. лева.

Допълнителни 2 млн. лв. да бъдат заложени за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи от музеи и галерии, да бъде прецизирана площта за закритите площи и брой сгради и да се увеличи с 10% стандартът им.

Предлага се субсидираните музеи и галерии да бъдат увеличени най-малко с 80 бр., а също да бъдат изготвени нормативни актове, с които да бъдат осигурени извън единния разходен стандарт за издръжка на музеите допълнително средства за обезщетение при пенсиониране и за работно облекло.

Петър Чобанов: Трудно можем да наречем Бюджет 2021 антикризисен

Петър Чобанов: Трудно можем да наречем Бюджет 2021 антикризисен

Сега се раздава на калпак, това е предизборен бюджет и може да влезем в дългова спирала

Министерство на отбраната

Според КТ "Подкрепа" заложените в проектобюджета разходи не изчерпват проблемите, с които системата за национална сигурност и отбраната се сблъскват. В подкрепа на твърдението си те посочват следните примери:

- Бюджетна програма "Военно патриотично възпитание и военно-почивно дело" е от средствата на СБКО и трябва да се финансира по-прозрачно в режим на предварителни консултации и преговори.

- Бюджетна програма "Военно образование" трябва да обслужва национални, а не ведомствени приоритети.

- Бюджетна програма "Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска" трябва да се финансира като приоритет от най висока степен, защото възможността за обратна връзка в системата за сигурност се намира при добре функционираща информационна среда.

- Сериозно внимание трябва да се отдели на програма "Управление на инвестиционните проекти".