От Министерския съвет отказвали среща на ръководството на фирма "Артекс", която строи небостъргача "Златен век". Това стана ясно от писмо от архитект Пламен Мирянов, управител на "Артекс Проект" ЕООД до медиите.

"С изумление научих от медиите, че след участие на ЕК "Лозенец" в bTV, Вие, днес, лично сте поканили г-н Мариан Башур в 10 ч на среща. Г-н Премиер, правя неколкократни опити да ви помоля да се свържете с нас и да ни поканите да присъстваме на тази среща. До този момент получавам категоричен отказ от вашия пресцентър за това", гласи писмото.

На запитване от news.bg до пресцентъра на Министерския съвет заявиха, че към момента нямат информация дали е имало искания за среща с премиера от представители на фирма "Артекс".

Малко по-рано в сградата на Министерския съвет се срещнаха представители на ИК "Лозенец" с премиера Бойко Борисов, кмета на София Йорданка Фандъкова, главния архитект на столицата Здравко Здравков, регионалния министър Петя Аврамова. След срещата стана ясно, че спират строежа на небостъргача "Златен век".

Спират строежа на небостъргача, поправка "Артекс" нямало

Спират строежа на небостъргача, поправка "Артекс" нямало

Не стана ясно каква ще е съдбата на построеното до момента

Един конфликт има минимум две страни, но винаги една истина. Как без нашето участие ще отсъдите, което упорито отбягвате, кой е прав, пита реторично Мирянов.

Той предлага да бъде поканен за среща с премиера, както е поканен представител на инициативния комитет "Лозенец". "За Ваше сведение, Ви предлагам всички факти, които бих предпочел да Ви кажи лично, когато се видя с Вас", пише собственикът на компанията.

Според него представителите на гражданския комитет "посредством една фейсбук страница, няколко протеста и много похабено време и ресурси на администрации и медии, повтарят в купом неверни твърдения". Според Мирянов така се уронвал авторитета на утвърдена българска строителна компания с 25-годишни традиции.

Небостъргачът "Златен век" е законен, обяви ДНСК

Небостъргачът "Златен век" е законен, обяви ДНСК

ДНСК частично спира строежа и изчаква произнасянето на компетентните органи

"Доказателство за законността на строежа са всички законно издадени книжа и становището на ДНСК в лицето на арх. Иван Несторов (председател на ДНСК - б.р.), както и заповедите, подписани от Главния архитект Здравко Здравков и множеството проверки на органите на ДНСК", пише собственикът на компанията.

Според собственика на "Артекс": "със Заповед № РА51-226/20.09.2017 г. административният орган е установил, че срокът на правно действие на разрешението за строеж е до 11.01.2020 г., което прави последващите му актове законни".

Небостъргачът "Златен век" има всички разрешителни според "Артекс"

Небостъргачът "Златен век" има всички разрешителни според "Артекс"

ДНСК редовно проверявали строежа на сградата и всичко било чисто

В придружаващо писмо той изтъква становища, които са в негова защита. Публикуваме ги без редакторска намеса:

1.Разрешение за строеж №134 от 26.01.2007 г. /в сила от 01.03.2007 г./. Към датата на издаване на разрешението за строеж собственици на имота са:

 • - ЕТ "Джи Би Ай - 91 - Жанета Младенова" и ЕТ "Румен Марков - Джоинт Билдинг Инвестмънт" ;
 • - От 05.2008 г. Възложител на строежа е "КРИСТЕЛА" ООД, с ЕИК 175376051;
 • - През 2015 г. е променена собствеността на фирма "КРИСТЕЛА" ООД и нейни управители са Весела Мирянова и Пламен Мирянов;
 • - На 24.01.2018 г. с решение на Общо събрание на съдружниците на дружеството е променено наименованието на фирмата, а именно "АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК"ООД, ЕИК 175376051.

Строежът е II категория по ЗУТ.

"Артекс" прекратява строежа на "Златен век"

"Артекс" прекратява строежа на "Златен век"

По думите им са се съобразили с разпореждането на премиера

 1. Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво /обр.2/ от 11.01.2010 г. /започване на строителството/.
 2. Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., издадена от Главен архитект на СО на основание чл. 153, ал.3 от ЗУТ за презаверка - подновява 5-годишния срок за завършване на грубия строеж. Срокът на валидност се удължава до 19.11.2017 г.
 3. Със заявление с Вх. №САГ16-АП00-1029/14.12.2016 г. е поискана презаверка на Разрешението за строеж. Допълнително на 25.01.2017 г. е внесено писмо на МРРБ, за това, че няма пречка Разрешението за строеж да бъде презаверено преди изтичане на срока му за валидност.
 4. На 26.01.2018 г. е депозирано платежно нареждане за заплащане такса за презаверка на Разрешението за строеж, съгл. Чл. 153, ал. 4 от ЗУТ.
 5. След приемане на промените в чл. 153 от ЗУТ на 03.02.2018 г., фирма Кристела подава заявление за изтегляне на преписката, с мотив, че във връзка с новите промени на ЗУТ тази презаверка става излишна, защото дори и да бъде презаверено Разрешението за строеж за още пет години /до 2023 г/ с влизането на промяната в закона - срока на давност на разрешението ще е отново 10 години от започване на строителството, т.е. до януари 20120 г.
 6. Със Заповед на Гл. архитект на София № РА51-25/06.02.2017 г. преписката е прекратена. Административния орган е приел мотивите за изтегляне на преписката, т.е. може да се приеме, че е споделил мотивите за оттеглянето.

От 14.12.2016 г. до 06.02.2017 г. фирма Кристела е в процедура по произнасяне на Административния орган /в лицето на Гл. архитект на СО/ за презаверка на Разрешението за строеж, като дори надлежно е внесла и държавната такса за това /което доказва добронамереността на Възложителя - фирма Кристела/, но предвид дългия период за липса на произнасяне по презаверката на разрешението за строеж и настъпилата промяна на чл. 153 от ЗУТ, това е отпаднало като необходимост. Държим да отбележим, че ние нямаме изричен отказ за презаверка на разрешението за строеж от гл. архитект на София!

 1. В ДВ, бр.13 от 07.02.2017 г. влиза в сила ЗИДЗУТ, като чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ предвижда, че разрешението за строеж губи правно действие, ако в продължение на 10 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите от първа и втора категория. Променен е както срокът, така и началният момент, от който той тече.

Според Пламен Мирянов има и два факта, които са в негова защита:

 1. Към момента на влизането в сила на изменението ЗУТ със ЗИД ЗУТ, обнародван в Държавен вестник, бр.13 от 07.02.2017 г., Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. е било валидно - оставали са повече от 9 месеца до изтичане на срока на презаверката от 2012 г. Следователно, към 07.02.2017 г. окончателните правни последици, свързани с изтичането на срока на валидност на разрешението, не са били настъпили и правоотношенията, породени от издаването на разрешението за строеж, все още са се развивали, т.е. били са заварени от новия закон.
 2. 2. Нормата на чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ е материалноправна. Тя урежда правните последици (валидността) на един индивидуален административен акт, какъвто е разрешението за строеж. С изменението на въпросната норма на 07.02.2017 г. се разширява кръгът на видовете строежи, за които валидността на разрешението /до когато грубият строеж следва да бъде завършен/ е 10 г. от датата на започване на строителство. От това следва, че нормата е благоприятстваща; с нея се определя по-благоприятен режим за строежи, попадащи в приложното й поле.

В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ /обн. ДВ бр.13 от 07.02.2017 г./ вече издадените и влезли в сила разрешения за строеж, по които строителството не е започнало или не е завършило към датата на влизане в сила на изменението, не са изключени от приложното поле на изменените текстове. В този смисъл, за валидността на такива разрешения за строеж автоматично, от датата на влизане в сила на коментираното изменение (т.е. в срок от 3 дни след датата на обнародване в ДВ), следва да се спазват предвидените в закона срокове за започване, респективно - за завършване на строителството.

Разпоредбите на ЗУТ са ясни по този въпрос. Те еднозначно определят срока на валидност на Разрешението за строеж, пише в отвореното си писмо Мирянов.

Възложителят се е обърнал към Министерството на регионалното развитие и благоустройство със запитване относно валидността на разрешението за строеж за прилагане на разпоредбите на чл. 153 от ЗУТ. В писмо на МРРБ изх. № 70-00-906/30.08.2017 г. изрично е отбелязано, че "в конкретния случай независимо от наличието на презаверено през 2012 г. по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ, в редакцията му преди ЗИД на ЗУТ, обн. В ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г. разрешение за строеж, строителството по което е започнало в 3-годишния срок с откриване на строителната площадка и определянето на строителна линия/ниво (съставяне на образец 2) през 2010 г., срокът за завършване е 10 години и се отчита от датата на започване на строителството, а именно датата на съставянето на протокол образец 2.

 1. Параграф § 58 от ПЗР на ЗИДЗУТ касае започнати производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, които се довършват по досегашния ред. Настоящият случай не е такъв, тъй като тук производството по издаване на разрешение за строеж е приключило, налице е влязло в сила разрешение за строеж, по което обаче правните последици не са изчерпани.
 2. С оглед действието на новата разпоредба за в бъдеще, презаверката на разрешението за строеж е допустима още само веднъж по новия ред, същата може да бъде поискана в 3-месечен срок от изтичане на срока за завършване на строителството, който срок е 10-годишен от започване на строителството. 10-годишният срок изтича на 11.01.2020 г. и презаверка може да бъде поискана до 11.04.2020 г.
 3. Горното разбиране за действието във времето на 153, ал. 2 от ЗУТ се възприема и потвърждава от администрацията. В Заповед № РА51-226/20.09.2017 г. административният орган се позовава на писмо № 70-00-906/30.08.2017 г. на МРРБ, че разрешението за строеж е валидно до 11 януари 2020 г., съгласно чл. 153, ал. 2, т. 3 от ЗУТ и след тази дата е допустима още една презаверка. Тези мотиви служат за издаване на заповедта по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, което говори, че същите са възприети от административния орган, за тях чрез съобщаване на заповедта е уведомен възложителя и тези мотиви следва да се считат за имплицитно потвърждаване валидността на разрешението за строеж от органа, който го е издал.

Да се твърди обратното би означавало, че възложителят е подведен от административния орган относно обстоятелството до кой момент има правно действие разрешението за строеж и е нарушил основни принципи в административното производство за откритост, достоверност, прозрачност и пълнота на информацията в административното производство, както и основен конституционен принцип за правото на защита, пише Пламен Мирянов.