От Българската стопанска камара (БСК) предлагат всички майки до 45-годишна възраст, които са без начално и основно образование и базова професионална квалификация, да бъдат обхванати в курсове за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията. Това е едно от предложенията в становището на Камарата до председателя на социалната комисия в парламента Хасан Адемов.

Становището е насочено и към вицепремиера по демографската политика Марияна Николова и до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. То е по проект за промени в Закона за социалното подпомагане, внесен от депутата от ОП Искрен Веселинов и група народни представители.

ВМРО излизат с програма за справяне с циганизацията

ВМРО излизат с програма за справяне с циганизацията

Воеводите застават твърдо зад МВР акцията в Столипиново

Българската стопанска камара подкрепя необходимостта от съществени промени в условията за получаване на социални помощи и обвързването им с участие в различни форми на ограмотяване, придобиване на начално и основно образование, и професионална квалификация, се казва в становището.

Същевременно от БСК предлагат от обвързването на месечни социални помощи с полагане на общественополезен труд и курсове за обучение да отпаднат жените в майчинство, които нямат статут на трайно безработни лица, но за които са оценени съответни образователни и квалификационни потребности.

Дончев: Циганите се ползват като електорален резервоар

Дончев: Циганите се ползват като електорален резервоар

Няма данни колко са интегрирани, защото администрациите нямат право да събират данни по етнически признак

Мотивът на Камарата е, че според изследвания на Международната организация на труда (МОТ) публичните разходи за образование на жените-майки, особено на тези с т. нар. ранни раждания, са инвестиции с най-висока социална и икономическа обществена възвращаемост.

В същото време от БСК изтъкват, че трябва да бъдат осигурени и необходимите бюджетни и човешки ресурси за дневната грижа за отглежданите деца по време на участие на техните майки в образователни и квалификационни курсове. Те трябва да са в центрове или "други подходящи сгради, осигурени от общините".

Войводите готови да говорят за концепцията за интеграция на циганите

Войводите готови да говорят за концепцията за интеграция на циганите

Тя не била свещена книга и можело да се коригира

От Камарата искат да бъде определена и минимална възраст на отглежданите деца, след която задължително се прилагат съответните мерки като условие за получаване на съответните социални помощи. Това ще допринесе за ефективна реализация на тази целева група на пазара на труда, за подобряване на равнището на образованост и социализация на децата в техните семейства. От БСК предполагат, че така ще се ограничи ранното отпадане от образователната система.

Повишаването на образованието и квалификацията на майките с т. нар. ранни раждания ще спомогне също за ограничаване на мащабите на разширяващата се маргинализация, уверени са от БСК. Те очакват да падне и броя на икономически неактивните и безработни лица. Очаква се кръгът на обхванатите лица да надхвърли само регистрираните в бюрата по труда трайно безработни лица.

От Камарата искат с нова алинея да има разграничение между съдържанието на посочената "ежегодна оценка", която съдържа констатираните потребности на целевите групи, и "плана за действие" по смисъла на чл. 19 от Закона за насърчаване на заетостта. В закона се съдържат цели и задачи за съответното лице.

Останалите препоръки от БСК са следните:

  1. В §3 от проекта липсва уредба на последиците след изтичане на едногодишния срок на 50-процентно намаляване на месечните помощи. Не е уредено дали помощта се прекратява, спира или подновява и при какви условия - например, включване във втори курс за придобиване на следваща (основна) образователна степен или допълваща квалификация.
  2. В проекта на ЗИД на ЗСП следва да бъдат включени и легални дефиниции на част от използваните понятия, например, за "общественополезен труд", за да се избегнат бъдещи противоречиви тълкувания, породени от терминологичния апарат на закона.
  3. Предварителната оценка на въздействие към проекта на ЗИД следва да бъде детайлизирана, като бъдат включени количествени и стойностни оценки, вкл. на потенциална численост на основните целеви групи, необходимите бюджетни средства, оценените ползи и др.

Становището е подписано от Радосвет Радев.