Прехвърлят недвижими имоти на "Летище София" ЕАД за управление от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това решиха министрите от кабинета "Борисов-3".

От летището ще продължат да използват имотите, които са пряко свързани с дейности по обслужване на пътници, товари и въздухоплавателни средства.

След прехвърлянето на имотите капиталът на "Летище София" ЕАД ще бъде намален със стойността на недвижимите имоти. Предвижда се капиталът на дружеството да се увеличи със същата стойност от собствени резерви по баланса на дружеството.

Настояват Радев да свика КСНС заради концесията на Летище София

Настояват Радев да свика КСНС заради концесията на Летище София

Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт изпрати писмо до президента на България

С решението на Министерския съвет имотите са обявени за публична държавна собственост. Това ще осигури необходимото ниво на защита на тези имоти, тъй като според българското законодателство съществуват забрани за разпореждане с имущество - публична държавна собственост, както и придобиването му по давност или възстановяване на собственост на трети лица, обосновават решението си от МС.

Ако турски концесионер вземе летище София, ще го съсипе като конкурент

Ако турски концесионер вземе летище София, ще го съсипе като конкурент

Според Елена Йончева Турция е добър съсед, но ни прави енергийно и икономически зависими, а сега и в сигурността

С откриването на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия на гражданско летище за обществено ползване София е описан обектът на концесията, концесионна територия и принадлежности към обекта на концесията.

Ердоган открива новото летище на Истанбул

Ердоган открива новото летище на Истанбул

Според турското правителство, то ще е най-голямото в света

В обекта на концесията са включени поземлени имоти и построените върху тях сгради и съоръжения. В концесионната процедура е предвидено включване като част от обекта на концесия на гореописаните поземлени имоти, след издаване на актове за публична държавна собственост.

С друго правителствено решение "Български пощи" ЕАД (които са в забранителния списък за приватизация - б.р.) ще продадат имот в село Подем, област Плевен. Обектът не се използва от дружеството, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. На търг с тайно наддаване ще бъдат предложени три стаи, два склада и сутерен. Продажбата на неоперативни активи, собственост на дружеството е продължение на политиката за понижаване на разходите и увеличаване на приходите.

С решение на МС безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху част от имот - публична държавна собственост се учредява в полза на шуменското дружество "ЕЛЕТЕХ" ООД за изграждане на захранващ водопровод към поливна система.

Поземленият имот с площ 73,098 дка е в местността "Средна лъка", в землището на село Реселец, община Червен бряг, област Плевен. За нуждата от напояване ще бъде изградено водовземно съоръжение в река Искър, подземен вододовеждащ водопровод от реката до смукателна шахта и помпена станция, както и водовземна шахта с утаечна камера. Ще бъде изградена дъждовална система за напояване на трайни насаждения.

Очаква се областният управител на област Плевен да състави акт за публична държавна собственост за имота. След това да се учреди безсрочно ограничено вещно право - сервитут върху имота и когато се плати стойността на правото от титуляра, и да отрази промяната в акта за публична държавна собственост за имота.

Общинар пита НКЖИ за продажбата на гара „Пионер”

Общинар пита НКЖИ за продажбата на гара „Пионер”

Общинският съветник Стефан Марков е обезпокоен...

Сграда, разположена в близост до жп гара Хасково, е обявена за частна държавна собственост. Тя ще бъде премахната за сметка на Национална компания "Железопътна инфраструктура" поради отпаднала необходимост и лошо конструктивно състояние, решиха министрите.

НКЖИ получи имоти с решение на МС

НКЖИ получи имоти с решение на МС

НСИ изгуби правото да управлява 27 помещения във Враца

Съгласно друго Решение правителството възложи на Агенция "Митници" предприемането на действия за придобиване в полза на държавата на имоти. Закупуването им е във връзка с предстоящата реконструкция на ГКПП "Калотина".

Средствата за придобиване на имотите са за сметка на бюджета на Агенция "Митници", на която се възлага ангажиментът за премахване на сградите при реализиране на инвестиционното намерение.

С решението на МС се предоставят безвъзмездно части от имот - публична държавна собственост за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - Търговище, и на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

По този начин ще се подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса и ще се разшири сътрудничеството между структурите на ведомствата. Ще се удовлетвори нуждата от помещения за изпълнение на специфичната дейност на Областна служба "Изпълнение на наказанията" - Търговище, сектор "Пробация".

Частите от имота - държавна собственост представляват помещения на първия и на третия етаж в триетажна административна сграда на ул. "Христо Ботев" в гр. Търговище, заедно със съответните идеални общи части.