Националното законодателство определя основна роля на общинските власти за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух на местно ниво. Това съобщиха от Министерството на екологията малко след като бе публикувано решението, с което Съдът на ЕС осъди България за мръсния въздух.

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух
Обновена

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух

В София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна са надвишавани нормите

Според екоминистерството, отговорност за мръсния въздух имат общините. Резултатите от мониторинга на атмосферния въздух показват, че планираните и изпълнявани от местните власти мерки не са достатъчно ефективни, предвид продължаващите проблеми с наднормени нива на ФПЧ10 на територията на почти цялата страна.

Това се дължи на недостатъчна активност на общините при търсенето и прилагането на подходящи мерки, недоброто им финансово състояние, липсата на необходимия капацитет, както и на недостатъчната активност на гражданите и неправителствените организации, гласи становището на министерството на околната среда и водите.

За решаването на проблема с наднормените нива на фини прахови частици през последните години МОСВ предприе стъпки за разработване и прилагане на мерки на национално ниво.

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

За година 15 хил. българи са починали заради замърсен въздух

Основните замърсители са прах, серен двуокис, азотни окиси, оловни аерозоли, амоняк

Създадена е приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" в оперативна програма "Околна среда 2014-2020". Чрез нея се предоставя ресурс от 115 млн. лева на общините с нарушено качество на въздуха.

Предвиденият финансов ресурс е насочен към основните източници на ФПЧ10 - битовото отопление и транспортът. Средствата, макар и крайно недостатъчни за решаване на проблема на национално ниво, са приоритетно насочени към тези общини, които са посочени в съдебното решение. В рамките на тази ос през юли 2016 г. е обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разработване/актуализация на общинските програми за качеството на въздуха.

Прахоброячи следят за замърсен въздух в страната

Прахоброячи следят за замърсен въздух в страната

Идеята е да се изгради алтернативна мрежа за измерване на чистотата на въздуха

Подписано е и се изпълнява споразумение между МОСВ и Международната банка за възстановяване и развитие за оказване на съдействие за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух.

Това е във връзка с изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 (директивата за таваните). Целта на разработването на Националната програма за качество на въздуха е идентифициране на източниците на замърсяване, но също и на приложимите мерки, отговорните институции, сроковете за изпълнение, финансирането, евентуалното създаване на финансови облекчения и др., като крайната цел е постигане на нормите за качество на въздуха.

Жителите на с. Труд готвят блокада на пътища заради отровния въздух

Жителите на с. Труд готвят блокада на пътища заради отровния въздух

Недоволството е срещу централа за електроенергия от биомаса

Националният доверителен екофонд финансира и изпълнява проекти за енергийна ефективност и подмяна на горивната база в сгради държавна и общинска собственост. От него се субсидира и закупуването на електрически превозни средства от държавни и общински структури.

Екоминистърът съзря национален проблем с мръсния въздух

Екоминистърът съзря национален проблем с мръсния въздух

Четирите ТЕЦ-а са сред основните замърсители

След като страната ни бе осъдена, от МОСВ обясняват, че продължава работата на междуведомствена работна група (с участието на експерти от МИ, МЕ, МТСП, ДАМТН, БИС, НСОРБ и др.). Тя трябва да предложи варианти за промени в законодателството, насочени към ограничаване на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се продават за битово отопление.

Припомняме, по-рано днес Съдът на ЕС в Люксембург постанови решението си по дело С-488/15. Според него България не е изпълнявала задълженията по нормите за фини прахови частици във всички агломерации и зони на страната, както и за изготвяне и изпълнение на планове за качество на въздуха, за да бъде периодът на превишаване на пределно допустимите стойности възможно най-кратък. С настоящото решение не са наложени финансови санкции на България, обясняват от МОСВ.

Мръсният въздух владее Пловдив, Плевен, Пазарджик, София и Перник

Мръсният въздух владее Пловдив, Плевен, Пазарджик, София и Перник

Марлените маски не бива да се носят с часове, препоръчват лекари

От екоминистерството призовават за изпълнение на съдебното решение да се мобилизират усилията на всички заинтересовани страни и активното съдействие на населението.

Проблемът с наднормените нива на фини прахови частици съществува на национално ниво. Основните причини за него са използването на твърди горива за отопление от населението и остарелият автомобилен парк.

Не е възможно прилагането на еднократни мерки, които да доведат до решаването на проблема и от изключително значение е индивидуалното поведение на всеки член на обществото.

Изборът на отопление трябва да се прави и в зависимост от това какво ще бъде въздействието му върху атмосферния въздух, споменават в изявлението на екоминистерството.

С безплатен градски транспорт борят мръсния въздух в София

С безплатен градски транспорт борят мръсния въздух в София

Ограничават автомобилите в натоварените часове и зони

"Трябва да се използват съвременни горивни устройства (които отстраняват замърсяванията преди изпускането им във въздуха) и горива, които отделят ниски емисии на прах (природен газ, пелети). Използването на автомобили, трябва да бъде съобразено освен с личното удобство и с това, че са основен замърсител на въздуха, особено в големите градове", пишат от Министерството на околната среда и водите.