Правителството продава на търг имоти на "Български пощи" ЕАД и на НКЖИ. Те са с отпаднала необходимост, уверяват от МС.

С търг ще бъде продаден апартамент с площ 97 кв. м в Трявна, както и гараж и складова база в Харманли с площ от 396 кв. м. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

За частна държавна собственост бяха обявени три сгради, разположени в близост до жп гара Волуяк. Правителството се съгласи те да бъдат премахнати от активите на Национална компания "Железопътна инфраструктура". Те са в лошо конструктивно състояние, уверяват от МС.

Това ще позволи реализацията на проект "Модернизация на жп участък гара София-гара Волуяк". В сградите не са разположени обекти на железопътната инфраструктура. През тях не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура и нямат функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

Променя се статутът на поземлен имот, управляван от Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура". Имотът се намира в село Васил Левски, община Карлово. От публична държавна собственост става частна държавна собственост.

Имотът няма функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози и в него не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, уверяват от МС. 

Министерство на транспорта не раздава имоти на НКЖИ, а МС

Министерство на транспорта не раздава имоти на НКЖИ, а МС

Законопроект не съдържа текстове за директно прехвърляне на терени, както счита НПО

С решение на МС имоти - публична държавна собственост се обявяват за частна държавна собственост и се предоставят на община Варна. Имотите, които представляват работни помещения, се намират в една и съща сграда на ул. "Преслав" № 22, район "Одесос" във Варна.

Помещенията ще бъдат използвани от новосъздадения отдел "Недвижимо културно наследство" към дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране" при община Варна.

Досега те са били стопанисвани от Министерството на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията и областния управител на област Варна, но са с отпаднала за тях необходимост.