Работодателите искат отмяна на становището, което предвижда да "приватизира" непотърсените акции от масовата приватизация.

Представителите на бизнеса предлагат алтернатива на проекта. Предложението е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, разработването на ефективни механизми за изплащане на дивиденти, намаляване и дори премахване на таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване.

От Асоциацията на организациите на българските работодатели настояват за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД.
Към момента тази Концепция (Теоретически замисъл, представа за произведение на науката или изкуството, според Тълковния речник - б.р.), е на ниво обсъждане.

Ако този теоретически замисъл бъде приет, почти 3 милиона души ще загубят собствеността върху притежаваните от тях акции, придобити от масовата приватизация.

Непотърсените акции от масовата приватизация отиват за пенсии

Непотърсените акции от масовата приватизация отиват за пенсии

Това предлага Министерството на финансите

Мотивът на работодателите да искат отмяна на този проект, е че в него има определен срок на задължително прехвърляне на безналичните акции в подсметки на Централния депозитар към инвестиционни посредници, на които вече ще заплащат занапред всички дължими такси.

Представителите на бизнеса смятат, че така ще се задълбочи проблема с т.нар. обездвижени акции, но в дългосрочен план изобщо ще отблъсне допълнително дребните инвеститори от инвестиции на българския капиталов пазар.

"Още по-неприемливо е че ако собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще бъдат без неговото съгласие, внесени в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонд. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат "национализирани" (т.е. принудително ще бъде отнета собствеността върху тях) и внесени в Сребърния фонд, за който държавата продължава да води политика за ограничаване на постъпленията и пасивно управление на средствата", пишат работодателите.

Спрете "Концепцията за грабеж" на "спящите акции"

Спрете "Концепцията за грабеж" на "спящите акции"

Близо 3 милиона души могат да загубят акциите си... все едно ако не използваш имота си или не караш колата си, да ти ги вземат, възмутен е Теодор Дечев

Според АОБР, ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на "спящи" акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

От бизнеса изтъкват, че подобен аналог няма нито в нормативните актове на европейското или на българското право, нито подобна практика.

Концепцията противоречи на Конституцията, на правото на ЕС, на международните договори и стандарти, по които България е страна. Подобни идеи противоречат и на основополагащите принципи на съвременната демократична държава, заявяват от бизнеса.

БСК против изземането на "спящите" акции от масовата приватизация

БСК против изземането на "спящите" акции от масовата приватизация

Настояват Министерството на финансите да си преработи Концепцията

Работодателите са наясно, че има проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Според тях национализацията на акциите само би увеличила проблемите.

Това ще рефлектира и при акционерите, и при стотици предприятия. Ще се отрази негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света.

От АОБР припомнят, че тази концепция не се разглежда за пръв път. Предходната е отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари.

От АОБР категорично настояват и тази Концепция да бъде оттеглена от вносителите.

Становището на работодателите е подкрепено от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която се включват Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Документът е подписан от Цветан Симеонов в ролята му на ротационен председател на АОБР за 2019 г.

Близо 3 млн. души могат да загубят акциите си от масовата приватизация

Близо 3 млн. души могат да загубят акциите си от масовата приватизация

От АИКБ искат да се оттегли Концепцията за личните сметки на Централния депозитар